Biuletyn informacji publicznej

Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o.
ul. Peowiaków 1
22-400 Zamość

tel. +48 084 677 50 00
e-mail: zamosc@szpital.com.pl

Osoba wprowadzająca: Wojciech Brzyski

Data utworzenia: 07-10-2008

Data modyfikacji: 07-10-2008

Spółka z o.o.
Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000219506

Osoba wprowadzająca: Wojciech Brzyski

Data utworzenia: 2008-10-07

Data modyfikacji: 2008-10-07

Wg § 6.2. Aktu Założycielskiego Spółki przedmiotem działalności gospodarczej Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności ( PKD ), jest:

1 Szpitalnictwo w PKD 85.11 .Z ;
2 Praktyka lekarska w PKD 85.12.Z ;
3 Praktyka stomatologiczna w PKD 85.13.Z ;
4 Działalność fizjoterapeutyczna w PKD 85.14.A ;
5 Działalność ambulansów wypadkowych w PKD 85.14.B;
6 Działalność pielęgniarek i położnych w PKD 85.14.C ;
7 Działalność psychologiczna i psychoterapeutyczna w PKD 85.14.D ;
8 Działalność paramedyczna w PKD 85.14.E ;
9 Działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana w PKD 85.14.F;
10 Działalność związana z poprawą kondycji fizycznej w PKD 93.04.Z
11 Prace badawczorozwojowe w dziedzinie nauk medycznych i farmacji w PKD 73.10.F ;
12 Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane w PKD 80.42.B ;
13 Działalność usługowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD93.05.Z.
14 Pośrednictwo pieniężne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane w PKD 65.12.B ;
15 Pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane w PKD 65.23 .Z ;
16 Zarządzanie funduszami inwestycyjnymi i zbiorczym portfelem papierów wartościowych w PKD 67.12.B ;
17 Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych, medycznych i ortopedycznych w PKD 51.46.Z ;
18 Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych w PKD 52.31 .Z ;
19 Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych i ortopedycznych w PKD 52.32.Z;
20 Sprzedaż detaliczna w niewy specjalizowany eh sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych w PKD 52.11 .Z ;
21 Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa w PKD 52.22.Z ;
22 Sprzedaż detaliczna chleba, ciast, wyrobów piekarskich i cukierniczych w PKD 52.24.Z ;
23 Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych 52.25.Z
24 Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych w PKD 52.26.Z ;
25 Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, pozostała, w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej niesklasyfikowana w PKD 52.27.B ;
26 Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych w PKD 52.33.Z;
27 Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych w PKD 52.47.B ;
28 Sprzedaż detaliczna gier i zabawek w PKD 52.48.E ;
29 Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów w PKD 52.48.F ;
30 Wynajem nieruchomości na własny rachunek w PKD 70.20.Z ;
31 Zarządzanie nieruchomościami na zlecenie w PKD 70.32.Z ;

Osoba wprowadzająca: Wojciech Brzyski

Data utworzenia: 2008-10-07

Data modyfikacji: 2008-10-07

Wszystkie udziały stanowią własność Gminy – Miasta Zamość

Osoba wprowadzająca: Wojciech Brzyski

Data utworzenia: 2008-10-07

Data modyfikacji: 2008-10-07

1. Zgromadzenie wspólników

Prezydent Miasta Zamość

2. Rada Nadzorcza w składzie:

Cezary Lipko – przewodniczący
Magdalena Hubala
Ryszard Szeląg

3. Zarząd

Prezes Zarządu: mgr inż. Mariusz Paszko

Osoba wprowadzająca: Wojciech Brzyski

Data utworzenia: 07-10-2008

Data modyfikacji: 19-06-2024

Organizacja spółki – PDF

Osoba wprowadzająca: Wojciech Brzyski

Data utworzenia: 2008-10-07

Data modyfikacji: 2008-10-07

  1. Kapitał zakładowy wynosi: 13.368.500 PLN i dzieli się na 133.685 udziałów po 100 PLN każdy
  2. Majątek Spółki nie jest obciążony zobowiązaniami

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2023 po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 48.213.675,25 PLN.

Rachunek zysków i strat za rok obrotowy
od 01.01.2023 do 31.12.2023 wykazuje zysk netto w kwocie 3.733.900,25 PLN

Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres
od 01.01.2023 do 31.12.2023 wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.073.894,51 PLN

Rachunek z przepływów pieniężnych wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego od 01.01.2023 do 31.12.2023 o kwotę 2.443.311,62 PLN


Bilans sporządzony na dzień 31.12.2022 po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 42.614.950,33 PLN.

Rachunek zysków i strat za rok obrotowy
od 01.01.2022 do 31.12.2022 wykazuje zysk netto w kwocie 1.842.373,19 PLN

Zestwienie zmian w kapitale własnym za okres
od 01.01.2022 do 31.12.2022 wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.842.373,19 PLN

Rachunek z przepływów pieniężnych wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego od 01.01.2022 do 31.12.2022 o kwotę 2.843.590,94 PLN


Bilans sporządzony na dzień 31.12.2021 po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 39.621.691,50 PLN.

Rachunek zysków i strat za rok obrotowy
od 01.01.2021 do 31.12.2021 wykazuje zysk netto w kwocie 2.382.864,87 PLN

Zestwienie zmian w kapitale własnym za okres
od 01.01.2021 do 31.12.2021 wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.165.191,32 PLN

Rachunek z przepływów pieniężnych wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciagu roku obrotowego od 01.01.2021 do 31.12.2021 o kwotę 4.165.918,02 PLN


Bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 37.489.497,72 PLN.

Rachunek zysków i strat za rok obrotowy
od 01.01.2020 do 31.12.2020 wykazuje zysk netto w kwocie 1.160.288,42 PLN

Zestwienie zmian w kapitale własnym za okres
od 01.01.2020 do 31.12.2020 wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.165.191,32 PLN

Rachunek z przepływów pieniężnych wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciagu roku obrotowego od 01.01.2020 do 31.12.2020 o kwotę 385.038,29 PLN

Zysk z lat ubiegłych wynosi 4.902,90 PLN


Bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 35.864.565,05 PLN.

Rachunek zysków i strat za rok obrotowy
od 01.01.2019 do 31.12.2019 wykazuje zysk netto w kwocie 522.314,13 PLN

Zestwienie zmian w kapitale własnym za okres
od 01.01.2019 do 31.12.2019 wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę 522.314,13 PLN

Rachunek z przepływów pieniężnych wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciagu roku obrotowego od 01.01.2019 do 31.12.2091 o kwotę 964.872,64 PLN


Bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 31.984.845,55 PLN.

Rachunek zysków i strat za rok obrotowy
od 01.01.2018 do 31.12.2018 wykazuje zysk netto w kwocie 183.278,91 PLN

Zestwienie zmian w kapitale własnym za okres
od 01.01.2018 do 31.12.2018 wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę 183.278,91 PLN

Rachunek z przepływów pieniężnych wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciagu roku obrotowego od 01.01.2018 do 31.12.2018 o kwotę 858.550,52 PLN


Bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 29.716.967,04 PLN.

Rachunek zysków i strat za rok obrotowy
od 01.01.2017 do 31.12.2017 wykazuje zysk netto w kwocie 1.234.834,48 PLN

Zestwienie zmian w kapitale własnym za okres
od 01.01.2017 do 31.12.2017 wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.234.834,48 PLN

Rachunek z przepływów pieniężnych wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciagu roku obrotowego od 01.01.2017 do 31.12.2017 o kwotę 1.911.071,61 PLN


Bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 28.905.456,35 PLN.

Rachunek zysków i strat za rok obrotowy
od 01.01.2016 do 31.12.2016 wykazuje zysk netto w kwocie 730.151,84 PLN

Zestwienie zmian w kapitale własnym za okres
od 01.01.2016 do 31.12.2016 wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę 774.400,74 PLN

Rachunek z przepływów pieniężnych wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciagu roku obrotowego od 01.01.2016 do 31.12.2016 o kwotę 1.516.722,31 PLN


Bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 29.114.220,59 PLN.

Rachunek zysków i strat za rok obrotowy
od 01.01.2015 do 31.12.2015 wykazuje zysk netto w kwocie 402.744,54 PLN

Zestwienie zmian w kapitale własnym za okres
od 01.01.2015 do 31.12.2015 wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę 57.501,66 PLN

Rachunek z przepływów pieniężnych wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciagu roku obrotowego od 01.01.2015 do 31.12.2015 o kwotę 16.802,44 PLN


Bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 29.912.851,08 PLN.

Rachunek zysków i strat za rok obrotowy
od 01.01.2014 do 31.12.2014 wykazuje zysk netto w kwocie 156.149,05 PLN

Zestwienie zmian w kapitale własnym za okres
od 01.01.2014 do 31.12.2014 wykazuje zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 149.658,19 PLN

Rachunek z przepływów pieniężnych wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciagu roku obrotowego od 01.01.2014 do 31.12.2014 o kwotę 1.009.538,15 PLN


Bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 30.675.902,69 PLN.

Rachunek zysków i strat za rok obrotowy
od 01.01.2013 do 31.12.2013 wykazuje zysk netto w kwocie 616.581,22 PLN

Zestwienie zmian w kapitale własnym za okres
od 01.01.2013 do 31.12.2013 wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę 836.498,87 PLN

Rachunek z przepływów pieniężnych wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciagu roku obrotowego od 01.01.2013 do 31.12.2013 o kwotę 1.035.142,22 PLN

Osoba wprowadzająca: Wojciech Brzyski

Data utworzenia: 2008-10-07

Data modyfikacji: 2023-06-11

Informacje nie udostępnione w BIP są do wglądu w Zarządzie Spółki, w jej siedzibie

Osoba wprowadzająca: Wojciech Brzyski

Data utworzenia: 2008-10-07

Data modyfikacji: 2008-10-07