Cennik usług

Sczegółowy cennik usług medycznych i niemedycznych do pobrania tutaj: 

Załącznik do Zarządzenia nr 7/2023 z dnia 13 marca 2023 r.

C E N N I K USŁUG MEDYCZNYCH I NIEMEDYCZNYCH w ZAMOJSKIM SZPITALU NIEPUBLICZNYM Spółka z o. o. w Zamościu

 1. CZĘŚĆ OGÓLNA

  1. Prezes Zarządu, zwany dalej „Prezesem”, Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zamościu, zwanego dalej „Szpitalem”, na drodze Zarządzenia, wprowadza „Cennik usług medycznych i niemedycznych” zwany dalej cennikiem.
  2. Cennik zostaje wprowadzony zgodnie z §10 Statutu oraz Regulaminem Organizacyjnym Szpitala (§ 50 ust 1 i 2).
  3. Cennik ma na celu usystematyzowanie i ujednolicenie zasad pobierania opłat za świadczenia medyczne i usługi wykonywane w Szpitalu na rzecz pacjentów, wobec których ma zastosowanie.
  4. Cennik ma zastosowanie do osób indywidualnych i instytucji zlecających wykonanie usług Szpitalowi.
  5. Cennik należy stosować w następujących przypadkach:
   • Pacjentom komercyjnym, udzielanie świadczeń zdrowotnych poza kontraktem z dysponentami publicznych środków finansowych,
   • Pacjentom nieubezpieczonym lub nieposiadającym ważnego dokumentu ubezpieczenia,
   • Pacjentom nieposiadającym ważnego skierowania na wykonanie danego świadczenia medycznego od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego,
   • Pacjentom obcokrajowcom, o ile odrębne przepisy nie regulują zasad udzielenia świadczenia zdrowotnego (np. uprawnionym na podstawie przepisów o koordynacji),
   • Pacjentom ubezpieczającym się dodatkowo w różnych firmach ubezpieczeniowych i korzystających ze świadczeń medycznych na zlecenie tych firm,
   • Pacjentom na żądanie Policji, Służby Więziennej, Żandarmerii Wojskowej, Prokuratury, Sądów lub innych jednostek nieposiadających umowy z ZszN sp. o.o. na usługi zawarte w cenniku
  6. Opłat za świadczenia medyczne nie pobiera się w następujących przypadkach:
   • Pacjent posiada ważne skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego,
   • Pacjent skierowany z ZUS lub KRUS dla celów emerytalno-rentowych,
   • Pacjent skierowany przez inne podmioty lecznicze lub jednostki posiadające zawarte ze Szpitalem umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych.
  7. Wszelkie zmiany w cenniku wymagają formy pisemnej i zatwierdzenia Prezesa.
  8. Cenę świadczeń medycznych, nieujętych poniżej, ustala Prezes indywidualnie dla każdego przypadku.
  9. Wartość wykonanych świadczeń medycznych w różnych zakresach podlega sumowaniu, o ile nie wchodzą w kompleksowość danego świadczenia.
  10. Ostateczną decyzję dotyczącą cen poszczególnych świadczeń medycznych obowiązujących w Szpitalu podejmuje Prezes.
  11. Wszystkie komórki organizacyjne udzielające świadczeń komercyjnych są zobowiązane do stosowania rozdzielności czasowej, lokalowej i kadrowej pomiędzy świadczeniami udzielanymi w ramach umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia, a świadczeniami udzielanymi odpłatnie.
  12. Udzielanie świadczeń odpłatnych jest możliwe wyłącznie po zakończeniu przyjęć pacjentów korzystających ze świadczeń w ramach systemu ubezpieczeniowego i w żaden sposób nie może prowadzić do ograniczenia dostępności do świadczeń pacjentom ubezpieczonym.
  13. Cennik wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2023 r.
 2. USŁUGI OGÓLNE

  N a z w a

  Cena brutto

  Wydanie zaświadczenia lekarskiego na życzenie pacjenta /dla celów niezwiązanych z dalszym leczeniem i świadczeniami z pomocy społecznej, np. dla firm ubezpieczeniowych/

  80,00

  Informacja udzielona o stanie zdrowia pacjenta przez osobę wykonującą zawód medyczny np. dla firm ubezpieczeniowych *

  80,00

  Wypożyczenie koncentratora tlenu- cena za osobodzień

  6,15

  Badanie EKG z opisem

  30,00

  Badanie EKG bez opisu

  20,00

  24-godzinne monitorowanie RR

  70,00

  Iniekcje (podskórne, śródskórne, domięśniowe, dożylne)

  40,00

  Założenie wkłucia typu wenflon i podanie leku dożylnie

  60,00

  Iniekcje (podskórne, śródskórne, domięśniowe, dożylne) oraz inne świadczenia pielęgniarskie (zmiana opatrunku, wymiana cewnika itp.) udzielone w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta

  100,00

  * Na podstawie Art.38 ” Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej” z dnia 11 września 2015 roku ( Dz.U. 2015 poz.1844) i &2 pkt.2 i 3 i & 3″ Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie informacji udzielanych zakładom ubezpieczeń społecznych przez podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz Narodowy Fundusz Zdrowia” z dnia 28 kwietnia 2020 roku

 3. AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA

  N a z w a

  Cena brutto

  Porada hematologiczna

  130,00

  Porada pulmonologiczna

  130,00

  Porada chirurgii dziecięcej

  130,00

  Porada medycyny paliatywnej

  130,00

  Porada w izbie przyjęć chirurgii urazowo-ortopedycznej

  130,00

  Porada w poradni leczenia bólu

  130,00

  Porada w poradni nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

  130,00

  Porada w poradni nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta)

  150,00

  Konsultacja ambulatoryjna lub w oddziale (bez badania pacjenta, w oparciu o dokumentacje medyczną)

  130,00

  Konsultacja ambulatoryjna lub w oddziale (z badaniem pacjenta)

  150,00

 4. IZBA PRZYJĘĆ PRZY ODDZIALE CHIRURGII URAZOWO- ORTOPEDYCZNEJ

  N a z w a

  Cena brutto

  Opatrunek zwykły lub jego zmiana i toaleta rany wraz z oceną lekarza

  150,00

  Zmiana opatrunku po zabiegu z oceną lekarza

  150,00

  Założenie opatrunku kokonowego

  60,00

  Założenie opatrunku elastycznego

  50,00

  Opracowanie chirurgiczne rany dużej / małej w znieczuleniu miejscowym/opracowanie rany dużej z sączkowaniem

  150,00/120,00

  Opracowanie chirurgiczne rany dużej / małej w znieczuleniu miejscowym z powikłaniami /założenie sączka, podszycia naczynia, ścięgna itp./

  170,00/150,00

  Zdjęcie szwów z opatrunkiem

  80,00

  Wykonanie blokady( bez ceny leku)

  80,00

  Nakłucie stawu

  80,00

  Usunięcie ciała obcego powierzchownie umiejscowionego w znieczuleniu miejscowym

  150,00

  Zaopatrzenie zastrzału, zanokcicy ze znieczuleniem

  150,00

  Nastawienie zwichnięcia, złamania

  180,00

  Założenie longety lub gipsu na ramię/przedramię

  180,00

  Założenie longety lub gipsu na dłoń/stopa

  120,00

  Założenie longety lub gipsu na podudzie

  180,00

  Założenie gipsu na całą kończynę dolną

  200,00

  Założenie opatrunku gipsowego dessoulta

  200,00

  Zdjęcie gipsu

  80,00

  Założenie szyny aluminiowej

  80,00

  Założenie opaski gipsowej na bark (opatrunek ósemkowy)

  160,00

  Podanie znieczulenia miejscowego

  50,00

  Założenie kołnierza szyjno-bandażowego

  80,00

  Założenie szwów zbliżających ranę (plaster strip)

  80,00

 5. LECZENIE SZPITALNE

  Hospitalizacja w oddziałach szpitalnych

  Cena brutto

  Świadczenia zdrowotne udzielane osobom nieuprawnionym do świadczeń finansowanych ze środków publicznych są wyceniane w oparciu o aktualnie obowiązujące katalogi świadczeń, określone zarządzeniami Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

  Cena zgodna z wyceną świadczeń NFZ

  Pobyt pacjenta w oddziale, niewymagającego dalszej hospitalizacji – za osobodzień

  300

 6. PROCEDURY DIAGNOSTYCZNE I DIAGNOSTYCZNO – LECZNICZE

  N a z w a p r o c e dury

  Cena brutto

  Testy skórne alergiczne zakres podstawowy

  60,00

  Testy skórne alergiczne zakres rozszerzony

  90,00

  Spirometria

  70,00

  Spirometria z próbą rozkurczową

  90,00

  Bronchoskopia diagnostyczna bez wycinka, bez rozmazu

  300,00

  Bronchoskopia diagnostyczna z pobraniem rozmazu i/lub wycinków

  400,00*

  Usunięcie ciała obcego z dróg oddechowych – bronchokopia

  300,00

  Próba tuberkulinowa

  40,00

  * w przypadku wykonania oceny histopatologicznej lub bakteriologicznej pobranego materiału, do ceny badania podstawowego zostaną doliczone koszty wykonanych badań na podstawie faktury wystawionej przez podwykonawcę usługi.

 7. BADANIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ

  Lp

  Kod procedury

  Kod procedury z rozszerzeniem świadcz.

  Rodzaj procedury

  Cena brutto

  1

  33.26

  33.26.1

  TK – biopsja klatki piersiowej

  220, 00zł

  2

  87.030

  87.030

  TK głowy bez wzmocnienia kontrastowego

  220,00 zł

  3

  87.030

  87.030.1

  TK głowy i kręgosłupa odcinka szyjnego bez wzmocnienia kontrastowego

  250,00 zł

  4

  87.030

  87.030.2

  TK głowy i szyi bez wzmocnienia kontrastowego

  250,00 zł

  5

  87.030

  87.030.3

  TK piramid kości skroniowych bez wzmocnienia kontrastowego

  220,00 zł

  6

  87.031

  87.031

  TK głowy bez i ze wzmocnieniem kontrastowym

  350,00 zł

  7

  87.031

  87.031.1

  TK głowy i szyi bez i ze wzmocnieniem kontrastowym

  500,00 zł

  8

  87.031

  87.031.2

  TK kątów mostowo-móżdżkowych bez i ze wzmocnieniem kontrastowym

  420,00 zł

  9

  87.033

  87.033.1

  TK tętnic mózgowia ze wzmocnieniem kontrastowym

  540,00 zł

  10

  87.033

  87.033.2

  TK tętnic szyjnych ze wzmocnieniem kontrastowym

  540,00 zł

  11

  87.034

  87.034

  TK twarzoczaszki bez wzmocnienia kontrastowego

  220,00 zł

  12

  87.034

  87.034.1

  TK zatok obocznych nosa bez wzmocnienia kontrastowego

  220,00 zł

  13

  87.034

  87.034.2

  TK oczodołów bez wzmocnienia kontrastowego

  220,00 zł

  14

  87.035

  87.035

  TK twarzoczaszki bez i ze wzmocnieniem kontrastowym

  420,00 zł

  15

  87.035

  87.035.1

  TK zatok obocznych nosa bez i ze wzmocnieniem kontrastowym

  420,00 zł

  16

  87.035

  87.035.2

  TK oczodołów bez i ze wzmocnieniem kontrastowym

  420,00 zł

  17

  87.036

  87.036

  TK szyi bez wzmocnienia kontrastowego

  220,00 zł

  18

  87.036

  87.036.1

  TK gardła bez wzmocnienia kontrastowego

  220,00 zł

  19

  87.036

  87.036.2

  TK szyi i klatki piersiowej bez wzmocnienia kontrastowego

  250,00 zł

  20

  87.036

  87.036.3

  TK krtani bez wzmocnienia kontrastowego

  220,00 zł

  21

  87.036

  87.036.4

  TK ślinianek bez wzmocnienia kontrastowego

  220,00 zł

  22

  87.037

  87.037.1

  TK szyi i klatki piersiowej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym

  500,00 zł

  23

  87.038

  87.038

  TK szyi bez wzmocnienia kontrastowego i co najmniej dwie fazy ze wzmocnieniem kontrastowym

  460,00 zł

  24

  87.038

  87.038.1

  TK krtani bez wzmocnienia kontrastowego i co najmniej dwie fazy ze wzmocnieniem kontrastowym

  460,00 zł

  25

  87.038

  87.038.2

  TK ślinianek bez wzmocnienia kontrastowego i co najmniej dwie fazy ze wzmocnieniem kontrastowym

  460,00 zł

  26

  87.038

  87.038.3

  TK gardła bez wzmocnienia kontrastowego i co najmniej dwie fazy ze wzmocnieniem kontrastowym

  460,00 zł

  27

  87.410

  87.410

  TK klatki piersiowej bez wzmocnienia kontrastowego

  220,00 zł

  28

  87.410

  87.410.1

  HRCT

  220,00 zł

  29

  87.410

  87.410.2

  TK klatki piersiowej i jamy brzusznej bez wzmocnienia kontrastowego

  300,00 zł

  30

  87.410

  87.410.3

  TK klatki piersiowej, jamy brzusznej i miednicy bez wzmocnienia kontrastowego

  350,00 zł

  31

  87.411

  87.411

  TK klatki piersiowej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym

  420,00 zł

  32

  87.411

  87.411.1

  TK klatki piersiowej i jamy brzusznej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym

  500,00 zł

  33

  87.415

  87.415.1

  TK tętnic płucnych ze wzmocnieniem kontrastowym

  540,00 zł

  34

  87.415

  87.415.2

  TK aorty piersiowej ze wzmocnieniem kontrastowym

  540,00 zł

  35

  87.415

  87.415.3

  TK aorty piersiowej i brzusznej ze wzmocnieniem kontrastowym

  540,00 zł

  36

  87.71

  87.71.1

  TK nerek bez wzmocnienia kontrastowego

  220,00 zł

  37

  87.71

  87.71.2

  TK nerek bez i ze wzmocnieniem kontrastowym

  420,00 zł

  38

  87.71

  87.71.3

  TK układu moczowego bez wzmocnienia kontrastowego

  220,00 zł

  39

  87.71

  87.71.4

  TK układu moczowego bez i ze wzmocnieniem kontrastowym

  420,00 zł

  40

  88.010

  88.010.1

  TK jamy brzusznej bez wzmocnienia kontrastowego

  220,00 zł

  41

  88.010

  88.010.2

  TK miednicy bez wzmocnienia kontrastowego

  220,00 zł

  42

  88.010

  88.010.3

  TK jamy brzusznej i miednicy bez wzmocnienia kontrastowego

  250,00 zł

  43

  88.012

  88.012.1

  TK jamy brzusznej bez wzmocnienia kontrastowego i co najmniej dwie fazy ze wzmocnieniem kontrastowym

  460,00 zł

  44

  88.012

  88.012.2

  TK miednicy bez wzmocnienia kontrastowego i co najmniej dwie fazy ze wzmocnieniem kontrastowym

  460,00 zł

  45

  88.012

  88.012.3

  TK jamy brzusznej i miednicy bez wzmocnienia kontrastowego i co najmniej dwie fazy ze wzmocnieniem

  kontrastowym

  500,00 zł

  46

  88.012

  88.012.4

  TK klatki piersiowej, jamy brzusznej i miednicy bez wzmocnienia kontrastowego i co najmniej dwie fazy ze wzmocnieniem kontrastowym

  650,00 zł

  47

  88.013

  88.013.1

  TK aorty brzusznej ze wzmocnieniem kontrastowym

  540,00 zł

  48

  88.013

  88.013.2

  TK tętnic trzewnych ze wzmocnieniem kontrastowym

  540,00 zł

  49

  88.013

  88.013.3

  TK tętnic nerkowych ze wzmocnieniem kontrastowym

  540,00 zł

  50

  88.02

  88.02.1

  TK nadnerczy bez i ze wzmocnieniem kontrastowym

  420,00 zł

  51

  88.301

  88.301.1

  TK stawu barkowego bez wzmocnienia kontrastowego

  220,00 zł

  52

  88.301

  88.301.2

  TK stawu łokciowego bez wzmocnienia kontrastowego

  220,00 zł

  53

  88.301

  88.301.3

  TK nadgarstka bez wzmocnienia kontrastowego

  220,00 zł

  54

  88.301

  88.301.4

  TK ręki bez wzmocnienia kontrastowego

  220,00 zł

  55

  88.301

  88.301.5

  TK kości ramiennej bez wzmocnienia kontrastowego

  220,00 zł

  56

  88.301

  88.301.6

  TK kości przedramienia bez wzmocnienia kontrastowego

  220,00 zł

  57

  88.301

  88.301.7

  TK kośćca – low dose

  220,00 zł

  58

  88.302

  88.302.1

  TK stawu barkowego bez i ze wzmocnieniem kontrastowym

  420,00 zł

  59

  88.302

  88.302.2

  TK stawu łokciowego bez i ze wzmocnieniem kontrastowym

  420,00 zł

  60

  88.302

  88.302.3

  TK nadgarstka bez i ze wzmocnieniem kontrastowym

  420,00 zł

  61

  88.302

  88.302.4

  TK ręki bez i ze wzmocnieniem kontrastowym

  420,00 zł

  62

  88.302

  88.302.5

  TK kości ramiennej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym

  420,00 zł

  63

  88.302

  88.302.6

  TK kości przedramienia bez i ze wzmocnieniem kontrastowym

  420,00 zł

  64

  88.303

  88.303.1

  TK kości udowej bez wzmocnienia kontrastowego

  220,00 zł

  65

  88.303

  88.303.2

  TK stawu kolanowego bez wzmocnienia kontrastowego

  220,00 zł

  66

  88.303

  88.303.3

  TK stawu skokowego bez wzmocnienia kontrastowego

  220,00 zł

  67

  88.303

  88.303.4

  TK kości podudzia bez wzmocnienia kontrastowego

  220,00 zł

  68

  88.303

  88.303.5

  TK stawu biodrowego bez wzmocnienia kontrastowego

  220,00 zł

  69

  88.303

  88.303.6

  TK stopy bez wzmocnienia kontrastowego

  220,00 zł

  70

  88.304

  88.304.1

  TK kości udowej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym

  420,00 zł

  71

  88.304

  88.304.2

  TK stawu kolanowego bez i ze wzmocnieniem kontrastowym

  420,00 zł

  72

  88.304

  88.304.3

  TK stawu skokowego bez i ze wzmocnieniem kontrastowym

  420,00 zł

  73

  88.304

  88.304.4

  TK kości podudzia bez i ze wzmocnieniem kontrastowym

  420,00 zł

  74

  88.304

  88.304.5

  TK stawu biodrowego bez i ze wzmocnieniem kontrastowym

  420,00 zł

  75

  88.304

  88.304.6

  TK stopy bez i ze wzmocnieniem kontrastowym

  420,00 zł

  76

  88.381

  88.381.1

  TK tętnic kończyny górnej L/P ze wzmocnieniem kontrastowym

  540,00 zł

  77

  88.381

  88.381.2

  TK tętnic kończyn dolnych ze wzmocnieniem kontrastowym

  540,00 zł

  78

  88.383

  88.383

  TK kręgosłupa szyjnego bez wzmocnienia kontrastowego

  220,00 zł

  79

  88.384

  88.384

  TK kręgosłupa szyjnego bez i ze wzmocnieniem kontrastowym

  420,00 zł

  80

  88.385

  88.385

  TK kręgosłupa piersiowego bez wzmocnienia kontrastowego

  220,00 zł

  81

  88.386

  88.386

  TK kręgosłupa piersiowego bez i ze wzmocnieniem kontrastowym

  420,00 zł

  82

  88.387

  88.387

  TK kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego bez wzmocnienia kontrastowego

  220,00 zł

  83

  88.388

  88.388

  TK kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego bez i ze wzmocnieniem kontrastowym

  420,00 zł

  84

  88.389

  88.389.1

  TK tkanek miękkich innej okolicy bez i ze wzmocnieniem kontrastowym

  420,00 zł

 8. RENTGENODIAGNOSTYKA

Lp

Kod procedury wg klasyfikacji ICD-9

Kod procedury z rozszerzeniem świadczeniodawcy

Rodzaj procedury

Cena brutto(bez opisu)

Cena brutto (z opisem)

1

87.164

87.164

RTG zatok nosa

38,00 zł

48,00 zł

2

87.165

87.165

RTG nosa

38,00 zł

48,00 zł

3

87.174

87.174

RTG twarzoczaszki – przeglądowe

40,00 zł

48,00 zł

4

87.175

87.175.1

RTG oczodołów

38,00 zł

48,00 zł

5

87.175

87.175.2

RTG żuchwy

38,00 zł

48,00 zł

6

87.176

87.176

RTG czaszki – przeglądowe

40,00 zł

48,00 zł

7

87.177

87.177.1

RTG kanałów wzrokowych

45,00 zł

48,00 zł

8

87.221

87.221

RTG kręgosłupa odcinka szyjnego – przeglądowe

38,00 zł

48,00 zł

9

87.222

87.222.1

RTG kręgu szczytowo-obrotowego

40,00 zł

48,00 zł

10

87.231

87.231

RTG kręgosłupa odcinka piersiowego

38,00 zł

48,00 zł

11

87.241

87.241

RTG kręgosłupa odcinka lędźwiowo- krzyżowego – przeglądowe

40,00 zł

48,00 zł

12

87.242

87.242.1

RTG kości krzyżowej

38,00 zł

48,00 zł

13

87.242

87.242.2

RTG kości ogonowej

38,00 zł

48,00 zł

14

87.242

87.242.3

RTG stawów krzyżowo-biodrowych

38,00 zł

48,00 zł

15

87.29

87.29.1

RTG kręgosłupa piersiowo-lędźwiowego – skolioza

38,00 zł

48,00 zł

16

87.431

87.431

RTG żeber

38,00 zł

48,00 zł

17

87.432

87.432

RTG mostka

40,00 zł

48,00 zł

18

87.433

87.433

RTG obojczyków

38,00 zł

48,00 zł

19

87.433

87.433.1

RTG stawów mostkowo-obojczykowych

40,00 zł

48,00 zł

20

87.440

87.440.1

RTG klatki piersiowej w projekcji PA

38,00 zł

48,00 zł

21

87.440

87.440.2

RTG klatki piersiowej w projekcji bocznej

38,00 zł

48,00 zł

22

87.440

87.440.3

RTG klatki piersiowej u dzieci do lat 6

38,00 zł

48,00 zł

23

87.441

87.441.1

RTG szczytów płuc

38,00 zł

48,00 zł

24

88.110

88.110

RTG miednicy – przeglądowe

38,00 zł

48,00 zł

25

88.191

88.191

RTG jamy brzusznej przeglądowe

38,00 zł

48,00 zł

26

88.21

88.21.1

RTG stawu barkowego

38,00 zł

48,00 zł

27

88.21

88.21.2

RTG kości ramiennej

38,00 zł

48,00 zł

28

88.22

88.22.1

RTG stawu łokciowego

38,00 zł

48,00 zł

29

88.22

88.22.2

RTG przedramienia

38,00 zł

48,00 zł

30

88.23

88.23.1

RTG nadgarstka

38,00 zł

48,00 zł

31

88.23

88.23.2

RTG dłoni

38,00 zł

48,00 zł

32

88.23

88.23.3

RTG porównawcze dłoni

38,00 zł

48,00 zł

33

88.23

88.23.4

RTG palców dłoni

38,00 zł

48,00 zł

34

88.26

88.26.1

RTG stawu biodrowego

38,00 zł

48,00 zł

35

88.26

88.26.2

RTG porównawcze stawów biodrowych

38,00 zł

48,00 zł

36

88.27

88.27.1

RTG kości udowej

38,00 zł

48,00 zł

37

88.27

88.27.2

RTG stawu kolanowego

38,00 zł

48,00 zł

38

88.27

88.27.3

RTG porównawcze stawów kolanowych

38,00 zł

48,00 zł

39

88.27

88.27.4

RTG podudzia

38,00 zł

48,00 zł

40

88.28

88.28.1

RTG stawu skokowego

38,00 zł

48,00 zł

41

88.28

88.28.2

RTG stopy

38,00 zł

48,00 zł

42

88.28

88.28.3

RTG porównawcze stóp

45,00 zł

48,00 zł

43

88.28

88.28.4

RTG palców stopy

38,00 zł

48,00 zł

44

88.291

88.291.1

RTG rzepki

38,00 zł

48,00 zł

45

88.291

88.291.2

RTG kości piętowej

38,00 zł

48,00 zł

46

88.331

88.331

RTG łopatek

38,00 zł

48,00 zł