Historia

Zamość, nazywany Perłą Renesansu, Padwą Północy, Miastem Arkad.

Historia łączy się tu z teraźniejszością i nadaje kształt przyszłości.

„Zamojski Szpital Niepubliczny” sp. z o.o. rozpoczął działalność leczniczą z dniem 1 stycznia 2005 r. na bazie zlikwidowanego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zamościu. Likwidacja nastąpiła na mocy uchwały Nr XXIV/243/04 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 30 sierpnia 2004 r.

Organem założycielskim „Zamojskiego Szpitala Niepublicznego” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółka o tożsamej nazwie, której właścicielem posiadającym 100% udziałów jest Miasto Zamość. Nowo utworzona jednostka przejęła po zlikwidowanym zakładzie prawa i obowiązki w zakresie zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych oraz bazę, której historia sięga aż do roku 1886, w którym nastąpiło poświęcenie i nadanie imienia św. Mikołaja szpitalowi usytuowanemu na Przedmieściu Lubelskim w Zamościu. Początkowo był to szpital miejski, a po I Wojnie Światowej, powiatowy. W roku 1976 nastąpiło przekształcenie Szpitala Powiatowego w Wojewódzki Szpital Zespolony w Zamościu.

W roku 1998 doszło do przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego prowadzonego w formie jednostki budżetowej w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Przekształcenie zostało dokonane w ramach programu wdrożeniowo-pilotażowego prowadzonego przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej. Wojewódzki Szpital Zespolony został przekształcony decyzją Wojewody Zamojskiego z dnia 15 stycznia 1998r. w Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Zamościu. Był to duży, wieloprofilowy zespół opieki zdrowotnej o rozbudowanej i rozległej terytorialnie strukturze organizacyjnej, zatrudniający ponad 2000 pracowników. Ze struktury organizacyjnej wydzielono następujące jednostki i komórki organizacyjne:

 • Szpital Rejonowy w Szczebrzeszynie
 • Podstacja Pomocy Doraźnej
 • Przychodnia Rejonowa i Wiejski Ośrodek Zdrowia w Szczebrzeszynie
 • Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Zamościu.

W tym samym roku, zgodnie z planem restrukturyzacji łóżek szpitalnych, zatwierdzonym przez Wojewodę Zamojskiego do nowo otwartego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu przeniesiono następujące oddziały:

 • Oddział Okulistyki
 • Oddział Urologiczny
 • Oddział Wewnętrzny I
 • Oddział Laryngologii
 • Oddział Chirurgii
 • Oddział Położniczo-Ginekologiczny

W roku 1999 w związku z wejściem w życie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, zmieniającej dotychczasowe zasady finansowania, jak również funkcjonowania placówek ochrony zdrowia, rozpoczął się dynamiczny proces przekształceń systemowych, których głównym założeniem było całkowite wydzielenie ze struktury organizacyjnej Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego placówek podstawowej opieki zdrowotnej, co zaowocowało powstaniem licznych Gminnych i Wiejskich Ośrodków Zdrowia na terenie powiatu zamojskiego i krasnostawskiego województwa lubelskiego. Wydzielono 11 placówek podstawowej opieki zdrowotnej. W tym samym roku dokonano też zmian w strukturze łóżek szpitalnych min. zmniejszono liczbę łóżek w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym z 69 do 32 oraz rozpoczęto czynności administracyjne, mające na celu zmianę nazwy zakładu.

Dnia 27 kwietnia 2000 r. decyzją Wojewody Lubelskiego uprawomocnioną postanowieniem Sądu Rejonowego w Zamościu zmieniono nazwę Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego na Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zamościu.
W roku 2000 ze struktury organizacyjnej wydzielono kolejne jednostki lecznicze:

 • 13 placówek podstawowej opieki zdrowotnej ( przychodnie rejonowe, gminne i wiejskie ośrodki zdrowia)

 • Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny dla Dzieci Niepełnosprawnych w Zamościu
 • Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna
 • Przychodnia Skórna-Wenerologiczna
 • Dział Pomocy Doraźnej

W tym samym roku w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej utworzono nowe oddziały: Oddział Opieki Paliatywnej i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy.

W roku 2001 utworzono Oddział Opieki Długoterminowej, zakończono proces przekształceń podstawowej opieki zdrowotnej poprzez wydzielenie pozostałych 9 palcówek – przychodni rejonowych i ośrodków zdrowia oraz wydzielono:

 • Poradnię Zdrowia Psychicznego

 • Poradnię Urazowo-Ortopedyczną

 • Przychodnię Terapii Uzależnienia od Alkoholu

 • Poradnię Medycyny Szkolnej

W kolejnych latach 2003 – 2004 podejmowano jeszcze próby reorganizacji posiadanej bazy łóżkowej mającej na celu zmniejszenie łóżek ostrych na rzecz łóżek opieki długoterminowej. Niestety wszystkie podejmowane działania nie przyniosły spodziewanych efektów i nie przedkładały się na zwolnienie tempa narastania zadłużenia. Pomimo podjętych działań restrukturyzacyjnych i wdrożonych programów naprawczych jednostce nie udało się zredukować wygenerowanego zadłużenia co doprowadziło do likwidacji i zakończenia działalności leczniczej z dniem 31 grudnia 2004r.

1 stycznia 2005 roku na bazie lokalowej zlikwidowanej jednostki działalność leczniczą rozpoczął Zamojski Szpital Niepubliczny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działający w formie spółki prawa handlowego utworzonej przez Miasto Zamość, będące jedynym udziałowcem spółki.

Początki działalności Spółki nie były łatwe, ponieważ baza lokalowa i sprzętowa wymagały pilnej modernizacji i restrukturyzacji. Wiele inwestycji i zakupów przeprowadzono ze środków zewnętrznych pochodzących min. z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, Ministerstwa Zdrowia, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Nowotwory Krwi; Dzięki środkom zewnętrznym oraz własnym przeprowadzono termomodernizację budynków szpitala, remonty oddziałów, poradni i pracowni diagnostycznych, przeprowadzono pełną informatyzację jednostki oraz dokonano wielu zakupów sprzętu medycznego i wyposażenia.

Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. rozpoczął działalność na bazie 248 łóżek w następujących oddziałach:

 • Oddział Wewnętrzny

 • Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc

 • Oddział Hematologii

 • Oddział Pediatrii

 • Oddział Medycyny Paliatywnej

 • Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

 • Oddział Chirurgiczny dla dzieci

 • Oddział Ginekologiczny

 • Oddział dla Przewlekle Chorych

Najważniejsze wydarzenia z działalności Spółki:

Rok 2007

 • Uzyskanie Certyfikatu ISO 9001 systemu zarządzania jakością. Zakres certyfikacji: świadczenie usług w zakresie lecznictwa szpitalnego, opieki paliatywno-hospicyjnej, opieki długoterminowej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i diagnostyki medycznej, profilaktyka i promocja zdrowia

Rok 2013

 • Utworzenie Pracowni Tomografii Komputerowej.

 • Uzyskanie Certyfikat CMJ potwierdzającego spełnienie standardów akredytacyjnych dla lecznictwa szpitalnego

Rok 2014

 • Przekształcenie Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc w Oddziału Chorób Płuc

 • Przekształcenie Oddziału Chirurgicznego dla dzieci w Oddział Leczenia Jednego Dnia dla Dzieci

Rok 2015

 • Zwiększenie bazy lokalowej i łóżkowej Oddziału Hematologii z 20 łóżek do 34 łóżek, utworzenie izolatek, doposażenie oddziału w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną

 • Uzyskanie Certyfikatu „Szpital bez Bólu” potwierdzającego spełnienie standardów akredytacyjnych w zakresie uśmierzania bólu pooperacyjnego ora przewlekłego

Rok 2017

 • Utworzenie Pracowni Leków Cytostatycznych w Aptece Szpitalnej zgodnie z wymogami prawa farmaceutycznego

Rok 2020

 • Likwidacja Oddziału Ginekologicznego

Rok 2022

 • Likwidacja Oddziału Pediatrycznego z jednoczesnym zwiększeniem bazy łóżkowej Oddziału Medycyny Paliatywnej oraz Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego

 • Reorganizacja bazy lokalowej oraz łóżkowej Oddziału Chorób Płuc oraz Oddziału Chorób Wewnętrznych

Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. prowadzi działalność leczniczą w zakresie lecznictwa szpitalnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, opieki długoterminowej, paliatywno-hospicyjnej oraz opieki domowej w zakresie tlenoterapii oraz świadczeń paliatywno-hospicyjnych.

Po licznych zmianach organizacyjnych i restrukturyzacyjnych, baza lecznicza jednostki według stanu na dzień 1 stycznia 2024 roku przedstawia się następująco:

1. Lecznictwo szpitalne – 128 łóżek , 13 miejsc pobytu dziennego

 • Oddział Chorób Wewnętrznych
 • Oddział Hematologiczny
 • Oddział Chorób Płuc
 • Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
 • Oddział Leczenia Jednego Dnia dla Dzieci
 • Izba Przyjęć Szpitala
 • Dział Anestezjologii
 • Blok Operacyjny
 • Apteka Szpitalna
 • Sterylizatornia
 • Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

2. Opieka długoterminowa i hospicyjna – 80 łóżek

 • Oddział Medycyny Paliatywnej
 • Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
 • Poradnia Medycyny Paliatywnej
 • Hospicjum Domowe

3. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna

 • Poradnia Gruźlicy Chorób Płuc
 • Poradnia Hematologiczna
 • Poradnia Chorób Wewnętrznych
 • Poradnia Chirurgii Dziecięcej
 • Poradnia Domowego leczenia Tlenem
 • Poradnia Geriatryczna
 • Poradnia Leczenia Bólu
 • Poradnia Medycyny Pracy

Świadczenia zdrowotne udzielane przez Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. są finansowane ze środków publicznych na podstawie umów zawartych z Lubelskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.