Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o.
 
  mniejsza czcionka   mniejsza czcionka większa czcionka   wysoki kontrast wysoki kontrast wysoki kontrast

Informacje dla PacjentówInformacja o możliwości zapisania się na listę oczekujących na świadczenie opieki zdrowotnej
1. Świadczenia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej i świadczenia szpitalne powinny być udzielane w dniu zgłoszenia.

print('

'); 2. Jeżeli nie ma możliwości przyjęcia pacjenta do szpitala lub do poradni specjalistycznej w dniu zgłoszenia - pacjent zostaje wpisany na listę oczekujących, o ile wyrazi taka wolę.

3. Listy oczekujących prowadzone są w Izbach Przyjęć przy oddziałach szpitalnych oraz w rejestracjach Poradni Specjalistycznych.

4. Świadczeniodawca wyznacza termin udzielenia świadczenia w oparciu o kryteria medyczne i kolejność zgłoszenia.

5. Jeżeli w dniu wpisania na listę oczekujących pacjent nie posiadał skierowania jest zobowiązany dostarczyć je w ciągu 14 dni od dnia wpisania na listę.
Nie przestrzeganie tego terminu skutkuje wykreśleniem pacjenta z listy oczekujących. Pacjent nie zostanie skreślony z listy oczekujących, jeśli udowodni, że niezgłoszenie się na wizytę nastąpiło z powodu siły wyż­szej tj.: zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia.

6. Pacjent może wpisać się na listę oczekujących tylko u jednego świadczeniodawcy.

7. Pacjent ma obowiązek poinformowania o rezygnacji z oczekiwania na udzielenie świadczenia.

8. O kolejności przyjęć z wyjątkiem pacjentów znajdujących się w stanie nagłym decydują następujące kryteria medyczne:

”Przypadek pilny” - jeżeli istnieje konieczność pilnego udzielenia świadczenia ze względu na dynamikę procesu chorobowego i możliwość szybkiego pogorszenia stanu zdrowia lub znaczącego zmniejszenia szans na powrót do zdrowia.
”Przypadek stabilny” – gdy pacjent może oczekiwać na świadczenie zdrowotne.

9. W sytuacji zmiany stanu zdrowia pacjenta, wskazującej na potrzebę wcześniejszego niż w ustalonym terminie udzielenia świadczenia pacjent informuje o tym świadczeniodawcę, który o ile wynika to z kryteriów medycznych koryguje odpowiednio termin udzielenia świadczenia, informując o tym fakcie pacjenta.

Na liście oczekujących nie umieszcza się :
1. Pacjentów którym wyznaczono kolejną wizytę u lekarza specjalisty w ramach rozpoczętego procesu terapeutycznego.
2. Pacjentów którym, wyznaczono kolejną hospitalizacje w tym samym oddziale dla przeprowadzenia kolejnego etapu leczenia zabiegowego lub zachowawczego

Postawa prawna: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Tj. Dz. U. 2015.poz.581)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2005 roku w sprawie kryteriów medycznych jakimi powinni kierować się świadczeniodawcy, umieszczając pacjenta na liście oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej (Dz.U. 2005 Nr 200 poz. 1661)

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

mgr Anna Gieleta
przyjmuje pacjentów szpitala i ich opiekunów
w budynku Przychodni przy ul. Kilińskiego,
pokój nr 226 II piętro,

Można również kontaktować się telefonicznie.
tel. (084) 677 50 15


Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, ustnie i drogąelektroniczną.
Adres e-mail: agieleta@szpital.com.pl.

 

Poczta szpitalna:

Aktualności
Konwent szpitali
Informacje o spółce
Historia
Oddziały / Działy
Ogłoszenia / Konkursy
Cennik usług
Zamówienia publiczne
Mapka szpitala
Obowiązek informacyjny
Kontakt / Spis telefonów
Informacje dla Pacjentów
> Karta Praw Pacjenta
> Informacja o listach oczekujących
> Skierowanie na świadczenie
> Przyjęcie do szpitala
> Potwierdzenie prawa do świadczeń
> Regulamin odwiedziń
> Ważność świadczeń
> Szczególne uprawnienia
> Nocna i świąteczna opieka zdrowotna
> Zasady sprawowania opieki nad pacjentem
> E-rejestracja
> Teleplatforma
> Opieka duszpasterska
> Dostęp do intenetu
> Higiena rąk
> Udostępnianie dokumentacji medycznej
> Koronawirus CoV-2
> Koronawirus - nowe zagrożenie
> Koronawirus - informacje MZ
> Koronawirus - plakat MZ
> SENIORZE! Zadbaj o siebie
> Jak uzyskać informacje o stanie zdrowia na odległość
>
Biuletyn Informacji Publicznej
Projekty Unijne
Projekty współfinansowane
Konferencje
Oferty pracy
Ankieta dla pacjentów
Dobry posiłek
Działania antykorupcyjne
E-portal
System Zarządzania Jakością