Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o.
 
  mniejsza czcionka   mniejsza czcionka większa czcionka   wysoki kontrast wysoki kontrast wysoki kontrast

Informacje dla PacjentówZasady udostępniania dokumentacji medycznej w Zamojskim Szpitalu Niepublicznym Sp. z o.o. w Zamościu
 1. Dokumentacja medyczna pacjenta jest udostępniana pacjentowi/ przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez pacjenta:
  • do wglądu w siedzibie Szpitala,
  • przez sporządzenie kopii, odpisów, wyciągów
  • w postaci oryginałów dla uprawnionych podmiotów.
 2. Za udostępnienie dokumentacji medycznej jest pobierana opłata /zgodnie z art.28.ust.4 Ustawy o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z 6 listopada 2008 r/ wg aktualnego cennika, z zastrzeżeniem, że opłaty nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi po raz pierwszy w żądanym zakresie.
  Informacji o aktualnej wysokości opłat udziela pracownik przyjmujący wniosek.
 3. Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej można pobrać ze strony internetowej Szpitala lub w Sekcji Dokumentacji i Statystyki Medycznej - Archiwum - budynek nr 6 (I piętro), od poniedziałku do piątku w godzinach 7.25 – 15.00.
 4. Wypełniony wniosek można:
  - przesłać pocztą na adres: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o., ul. Peowiaków 1, 22-400 Zamość.
  - złożyć w sekretariacie Zarządu szpitala – budynek Kilińskiego 4 II piętro , pokój nr 201
  - bezpośrednio w Sekcji Dokumentacji i Statystyki Medycznej - Archiwum.
 5. Istnieje możliwość przesłania zeskanowanego i podpisanego własnoręcznie wniosku na adres mailowy: dokmed@szpital.com.pl
  We wniosku proszę koniecznie wskazać adres, na który ma zostać odesłana dokumentacja medyczna. Wskazane jest, aby podany adres skrzynki elektronicznej był zgodny z adresem mailowym podanym podczas przyjęcia do szpitala.
 6. Dokumentacja medyczna pacjenta w formie kopii, odpisów i wyciągów jest sporządzana w trybie niezwłocznym. Po odbiór wnioskowanej dokumentacji medycznej należy zgłosić się z dokumentem tożsamości do Sekcji Dokumentacji i Statystyki Medycznej - Archiwum.
 7. Termin odbioru dokumentów może być indywidualnie uzgadniany.
  Wskazane jest aby odbiór był dokonany nie później niż w terminie 14 dni roboczych od daty złożenia wniosku. Wszelkie informacje dotyczące udostępnienia dokumentacji medycznej pacjenta można uzyskać pod numerem telefonu:  84 677 50 19.W przypadku nieodebrania zleconej do kopiowania dokumentacji medycznej wnioskodawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów sporządzonej kopii na podstawie wystawionej faktury bez podpisu.


Podstawa prawna:
1. Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. z późniejszymi zmianami
2. Zarządzenie Prezesa Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o. w Zamościu w sprawie odpłatności za udostępnianie dokumentacji medycznejPełnomocnik ds. Praw Pacjenta

mgr Anna Gieleta
przyjmuje pacjentów szpitala i ich opiekunów
w budynku Przychodni przy ul. Kilińskiego,
pokój nr 226 II piętro,

Można również kontaktować się telefonicznie.
tel. (084) 677 50 15


Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, ustnie i drogąelektroniczną.
Adres e-mail: agieleta@szpital.com.pl.

 

Poczta szpitalna:

Aktualności
Konwent szpitali
Informacje o spółce
Historia
Oddziały / Działy
Ogłoszenia / Konkursy
Cennik usług
Zamówienia publiczne
Mapka szpitala
Obowiązek informacyjny
Kontakt / Spis telefonów
Informacje dla Pacjentów
> Karta Praw Pacjenta
> Informacja o listach oczekujących
> Skierowanie na świadczenie
> Przyjęcie do szpitala
> Potwierdzenie prawa do świadczeń
> Regulamin odwiedziń
> Ważność świadczeń
> Szczególne uprawnienia
> Nocna i świąteczna opieka zdrowotna
> Zasady sprawowania opieki nad pacjentem
> E-rejestracja
> Teleplatforma
> Opieka duszpasterska
> Dostęp do intenetu
> Higiena rąk
> Udostępnianie dokumentacji medycznej
> Koronawirus CoV-2
> Koronawirus - nowe zagrożenie
> Koronawirus - informacje MZ
> Koronawirus - plakat MZ
> SENIORZE! Zadbaj o siebie
> Jak uzyskać informacje o stanie zdrowia na odległość
>
Biuletyn Informacji Publicznej
Projekty Unijne
Projekty współfinansowane
Konferencje
Oferty pracy
Ankieta dla pacjentów
Dobry posiłek
Działania antykorupcyjne
E-portal
System Zarządzania Jakością