Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o.
 
  mniejsza czcionka   mniejsza czcionka większa czcionka   wysoki kontrast wysoki kontrast wysoki kontrastProjekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020


Tytuł projektu„Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Zamojskim Szpitalu Niepublicznym”
ProgramRegionalny program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 15 Odporne Lubelskie - zasoby REACT-EU dla Lubelskiego, Działanie 15.1
Okres realizacjido wrzesień 2023
Wartość całkowita189 592,20 PLN
Dofinansowanie62 163,00 PLN
StatusProjekt w realizacjiPrzedmiotem projektu jest montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kW. Instalacja zostanie zamontowana na budynku/budynkach w Zamojskim Szpitalu Niepublicznym Sp. z o.o. W wyniku montażu instalacji Szpital uzyska dodatkową zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Zakłada się również roczny spadek emisji gazów cieplarnianych ( CI 34) tony równoważnika CO2/rok- rozliczeniowy 15,96.

Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanej instalacji wykorzystujących OZE ( MWhe/rok) – rozliczeniowy- 49,815 kW
Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19


Tytuł projektu„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno –opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”
ProgramProgram operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Okres realizacjiSierpień 2021
Dofinansowanie153 572,00 PLN
 • 84,17% wydatków kwalifikowanych projektu ze środków europejskich
 • 15,83% wydatków kwalifikowanych projektu z dotacji celowej
 • StatusProjekt zrealizowany  Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. zrealizował projekt grantowy nr COVID-19.02.03.22 , którego celem było zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych , domów pomocy społecznej , zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID -19.
  Szpital otrzymany grant finansowy przeznaczył na wypłatę dodatków do wynagrodzeń pracowników Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego ( pielęgniarek , fizjoterapeutów , opiekunów medycznych , osób sprzątających), , którzy spełniali określone zawartą umową kryteria uprawniające do otrzymania dodatku. Dodatki do wynagrodzenia otrzymało 25 pracowników Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, którzy ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia COVID -19 , zredukowali swoje zatrudnienie do jednego miejsca pracy lub też nigdy nie zrezygnowali z drugiego zatrudnienia, gdyż nie posiadali drugiego miejsca pracy w okresie który obejmuje projekt.

  Tytuł projektu„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno –opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”
  ProgramProgram operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
  Okres realizacjiPaździernik 2020
  Dofinansowanie155 735,30 PLN
 • 84,17% wydatków kwalifikowanych projektu ze środków europejskich
 • 15,83% wydatków kwalifikowanych projektu z dotacji celowej
 • StatusProjekt zrealizowany  Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. zrealizował projekt grantowy nr COVID-19.02.03.22 , którego celem było zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych , domów pomocy społecznej , zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID -19.
  Szpital otrzymany grant finansowy przeznaczył na wypłatę dodatków do wynagrodzeń pracowników Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego ( pielęgniarek , fizjoterapeutów , opiekunów medycznych , osób sprzątających), , którzy spełniali określone zawartą umową kryteria uprawniające do otrzymania dodatku. Dodatki do wynagrodzenia otrzymało 25 pracowników Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, którzy ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia COVID -19 , zredukowali swoje zatrudnienie do jednego miejsca pracy lub też nigdy nie zrezygnowali z drugiego zatrudnienia, gdyż nie posiadali drugiego miejsca pracy w okresie który obejmuje projekt.

  Tytuł projektu„Poprawa bezpieczeństwa danych medycznych i wdrożenie e-usług dla pacjentów w Zamojskim Szpitalu Niepublicznym Sp. z o.o.”
  ProgramRegionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Oś priorytetowa 2 Cyfrowe Lubelskie
  Okres realizacji2018 - 2019
  Wartość całkowita3 268 895,93 PLN
  Dofinansowanie2 742 968,12 PLN
  StatusProjekt zrealizowany  Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa danych medycznych oraz rozwój elektronicznych usług publicznych oraz rozwój informatyzacji w sektorze ochrony zdrowia poprzez wdrożenie e-usług dla pacjentów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego.
  Realizacja zamierzonego celu odbędzie się poprzez:

  1. Dostawę do szpitala i instalację niżej wymienionego sprzętu;
  a) Komputery – 50 szt.
  b) Monitory - 50 szt.
  c) Duplikator – 1 szt.
  d) Serwerów aplikacyjnych – 2 szt.
  e) Serwerów bazodanowych – 2 szt.
  f) Serwera backupowego – 1 szt.
  g) Macierzy dyskowych z dodatkowym modułem dyskowym – 2 szt.
  h) Systemu wirtualizacji – 1 szt.
  i) Systemu bazodanowego – 1 szt.
  j) UPS – 4 szt.
  k) Switchy FC – 4 szt.
  l) Szafy RACK,- 1 szt.
  m) Oprogramowania antywirusowego- 1 szt.( 180 stanowisk)
  n) Licencji na moduł e-Konsultacje – 1 szt.
  o) Licencji na moduł e-Wyniki – 1 szt.

  2. Usługę polegającą na
  a) Wdrożeniu modułów e-Konsultacje i e-Wyniki,
  b) Wdrożeniu nowego systemu serwerowego i bazodanowego wraz z dostosowaniem do niego aplikacji medycznej

  Instalacja modułów e-Konsultacje i e-Wyniki wraz z integracją ich z systemem medycznym oraz migracja użytkowanego systemu medycznego na wydajny silnik bazy danych, celem podniesienia wydajności, bezpieczeństwa i skalowalności systemu.

  W wyniku realizacji przedsięwzięcia założono uzyskanie efektów polegających na:

  1. Poprawie bezpieczeństwa danych medycznych pacjentów
  2. Poprawie warunków do rozwoju społeczeństwa informacyjnego
  3. Zmniejszenie kosztów po stronie pacjentów
  4. Oszczędności czasu pracy  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013  Strona internetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego www.rpo.lubelskie.pl

  Adres korespondencyjny:
  Departament Regionalnego Programu Operacyjnego
  Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie
  ul. Stefczyka 3b
  20-151 Lublin

  Infolinia Punktu Informacyjnego:
  z telefonu stacjonarnego: 0-800-888-776
  z telefonu komórkowego: 0-81-44-16-738


  Projekty Zamojskiego Szpitala Niepublicznego, które uzyskały dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej:


  Tytuł projektuPoprawa jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych poprzez dostosowanie infrastruktury Zamojskiego Szpitala Niepublicznego do obowiązujących przepisów prawa
  ProgramRegionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego
  Okres realizacjilata: 2009 - 2014
  Wartość całkowita5 437 310,66 PLN
  Dofinansowanie3 151 142,53 PLN
  StatusProjekt zrealizowany  Zamiarem inwestycyjnym jest przeprowadzenie prac budowlanych oraz zakup wyposażenia medycznego i sanitarnego mające na celu dostosowanie infrastruktury Zamojskiego Szpitala Niepublicznego do obowiązujących przepisów prawa, warunkujące poprawę jakości i zwiększenie dostępności udzielanych świadczeń zdrowotnych. Realizacja projektu w zakładanym zakresie będzie miała istotny wpływ na poprawę warunków leczenia i hospitalizowania pacjentów i jednocześnie wymiernie przełoży się na standardy pracy personelu medycznego. Co więcej, takie działania korzystnie będą oddziaływały na skuteczność leczenia pacjentów i zapewnienie odpowiedniej opieki medycznej osobom chorym.

  Powyższe prace będą dotyczyły następujących oddziałów i pomieszczeń:
 • oddziału medycyny paliatywnej
 • oddziału gruźlicy (Gruźlica) i chorób płuc (Pulmonologia),
 • oddziału chorób wewnętrznych
 • zakładu opiekuńczo-leczniczego
 • oddziału chirurgicznego dla dzieci
 • oddziału pediatrycznego
 • oddziału hematologicznego
 • oddziału ginekologicznego
 • oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • izby przyjęć chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • sterylizatornia
 • bloku operacyjnego
 • dział Anestezjologii

  Planowany do zakupu sprzęt:
 • myjnia dezynfektor- 20 szt.
 • przelotowa myjnia narzędziowa - 1 szt.
 • sterylizator z własną wytwornicą pary - 1 szt.
 • wyposażenie śluzy przy izolatce - 9 szt.
 • wyposażenie łazienki dla pacjentów - 10 szt.
 • urządzenia zapewniające bezprzerwową dostawę zasilania - 4 szt.
 • wózki do dezynfekcji narzędzi i materiałów wielorazowego użytku - 4 szt.
 • wózki do transportu materiału sterylnego i do sterylizacji- 4 szt.
 • agregat prądotwórczy - 1 szt.


  Oddział hematologiczny - galeria zdjęć

  Oddział chorób wewnętrznych - galeria zdjęć

  Zakład opiekuńczo-leczniczy - galeria zdjęć

  Oddział paliatywny - galeria zdjęć

  Oddział chirurgiczny dla dzieci - galeria zdjęć

  Oddział ginekologiczny - galeria zdjęć

  Blok operacyjny - galeria zdjęć

  Dział sterylizacji - galeria zdjęć

  Sprzęt i wyposażenie - galeria zdjęć • Tytuł projektuInformatyzacja procesów świadczenia usług i przesyłania danych oraz zakup sprzętu medycznego celem poprawy dostępności do usług w Zamojskim Szpitalu Niepublicznym
  ProgramRegionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego
  Okres realizacjilata: 2010 - 2012
  Wartość całkowita3 729 233,50 PLN
  Dofinansowanie3 088 706,03 PLN
  StatusProjekt zrealizowany  Celem nadrzędnym projektu jest poprawa jakości i dostępności do świadczeń udzielanych w zakresie ochrony zdrowia w województwie lubelskim, co przyczyni się do wzrostu konkurencyjności Lubelszczyzny.
  Celem bezpośrednim projektu jest podniesienie jakości i efektywności świadczeń medycznych udzielanych w zakresie ochrony zdrowia w Szpitalu Niepublicznym w Zamościu poprzez wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego i zakup nowoczesnego sprzętu medycznego.
  Cele te Zakład ma zamiar zrealizować poprzez zakup nowoczesnego sprzętu do wykrywania chorób układu krążenia wraz z rozpoczęciem przeprowadzania badań z chwilą zakupienia specjalistycznej aparatury oraz wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego.

  Miarą osiągnięcia celu projektu będzie osiągnięcie następujących wskaźników rezultatu:
  1.Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC)-3 w 2012 roku;
  2.Potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych, które zostaną wykonane zakupionym sprzętem-12 250 szt. w 2013 roku
  3.Liczba użytkowników objętych systemami informatycznymi-297 szt. w 2012 roku.

  Realizacja założeń projektu ma przede wszystkim za zadanie doprowadzić do podniesienia poziomu satysfakcji pacjenta obsługiwanego w Zamojskim Szpitalu Niepublicznym. Osiągnięcie tego celu będzie możliwe poprzez pełną informatyzację części medycznej jednostki, będącej w bezpośrednim kontakcie z pacjentem. Wprowadzenie elektronicznej wymiany dokumentów medycznych i terapeutycznych pozwoli na uzyskanie pełnego bezpieczeństwa i poufności tych danych, podniesie poziom obsługi pacjenta oraz umożliwi szybkie zestawienie całego procesu leczenia w aspekcie medycznym i finansowym.
  Utworzona baza danych o hospitalizacjach, przypadkach chorobowych, przebiegu terapii, będzie bogatym źródłem informacji statystycznych dla wielu instytucji medycznych, naukowych oraz rządowych. Organizacja portalu internetowego, umożliwiającego pacjentom rejestrację on-line, wgląd w historię choroby czy wyniki badań, będzie pośrednią odpowiedzią na postulaty Unii Europejskiej związane z informatyzacją społeczeństwa.
  Z chwilą zakupu specjalistycznej aparatury w znaczny sposób poprawi się jakość świadczonych usług, a związane to jest z lepszym diagnozowaniem przypadków chorobowych a także szybkością stawianej diagnozy, co w konsekwencji doprowadzi do poprawy stanu zdrowia pacjentów. Zwiększenie dostępności pacjentów do nowoczesnej aparatury diagnostyczno-medycznej wpłynie na zwiększenie skuteczność leczenia. W efekcie poprawi się stan zdrowotny mieszkańców zamojszczyzny, w konsekwencji pozytywnie wpływając na kształtowanie się przedsiębiorczości w rejonie.
  Zakres usług świadczonych przez Zakład, ulegnie znacznej poprawie, co jest dość istotne przy ratowaniu życia ludzkiego.
  Oddziaływaniem natychmiastowym będzie skrócenie czasu oczekiwania na badanie. Realizacja usług medycznych odbywać się będzie w warunkach o wiele lepszych.
  Po zakończeniu realizacji projektu przewiduje się zwiększenie jakości i liczby usług w zakresie podstawowej i stacjonarnej opieki zdrowotnej. Wynika to ze zdefiniowanych potrzeb regionu i mieszkańców.
  Wymiana oraz zakup nowego sprzętu pozwoli na poszerzenie działalności diagnostyczno-leczniczej, podniesie jakość wykonywanych badań, co umożliwi wzrost konkurencyjności zakładu w stosunku do innych jednostek ochrony zdrowia w rejonie. W wyniku realizacji projektu podniesiona zostanie pozycja zakładu jako oferenta w stosunku do Narodowego Funduszu Zdrowia, który jest głównym płatnikiem realizowanych usług.
  Efektem końcowym będzie zwiększenie wydajności pracy personelu, wyeliminowanie stanów awaryjnych i długiego czasu obsługi wpłynie korzystnie na komfort pracy osób wykonujących badanie.
  Cele niniejszego projektu wpisują się w działanie Ochrona zdrowia priorytetu VIII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, którego celem jest poprawa jakości i dostępności usług medycznych.  Tytuł projektuTermomodernizacja Budynków Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o.
  ProgramRegionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego
  Okres realizacjilata: 2010 - 2011
  Wartość całkowita1 465 932,54 PLN
  Wydatki kwalifikowane1 163 175,45 PLN
  Dofinansowanie988 699,13 PLN
  StatusProjekt zrealizowany  Głównym celem naszego projektu jest poprawa jakości i dostępności do świadczeń udzielanych w zakresie publicznej ochrony zdrowia w naszym regionie.
  Realizacja projektu pozwoli Szpitalowi utrzymać obecny poziom świadczenia usług medycznych.
  W wyniku realizacji projektu otrzymamy 4 budynki szpitalne po termomodernizacji o łącznej powierzchni 5 825,00 m2 i kubaturze 28 563,71 m3.
  Dodatkowym celem projektu, który chcemy osiągnąć, dzięki przedsięwzięciu termomodernizacji obiektów szpitalnych jest ograniczenie konsumpcji energii, średnio o 24,78%, przez Szpital, a w związku z tym obniżenie kosztów socjalnych związanych z pobytem Pacjentów w szpitalu.
  Obniżenie konsumpcji energii, średnio o 24,78 %, będzie miało również pozytywny efekt środowiskowy, będzie oznaczać zmniejszenie emisji do atmosfery.

  Zapotrzebowanie na energię:
  Budynek 7 - teraz 313712 kWh / 1129,364 GJ, planowane 117632 kWh/ 423,474 GJ
  Budynek 8 - teraz 133514 kWh/480,649 GJ, planowane 70893 kWh / 255,214 GJ
  Budynek 9 i 10 - teraz 699613 kWh/ 2518,606 GJ, planowane 512769 kWh/1845,967 GJ
  Budynek 11 - - teraz 248774 kWh/ 895,588 GJ, planowane 133676 kWh / 481,234 GJ

  Łączne zapotrzebowanie teraz 1 395,613 MWh/rok , planowane 834,970 MWh/rok.
  Zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną - 560,643 MWh/rok
  Łączne zapotrzebowanie teraz 5024,207 GJ, planowane 3005,889 GJ
  2018,318 GJ / rok oszczędność
  Koszty kwalifikowane uzyskania oszczędności 2018,318 GJ/rok - 1 163 175,45 zł
  Koszt uzyskania jednostkowej oszczędności ciepła - 576 zł/GJ.
  Utrzymanie obiektów szpitalnych, w których świadczone są usługi w ramach publicznego systemu ochrony zdrowia, w dobrym stanie technicznym oraz redukcja kosztów świadczenia usług medycznych pozwoli nam na utrzymanie dotychczasowego poziomu kontraktów z NFZ, oznacza to, iż rocznie z rezultatów projektu skorzysta 9745 osób.

  Prezentacja prac wykonanych podczas projektu dostępna jest tutaj.

  Tytuł projektuPoprawa jakości świadczonych usług Zamojskiego Szpitala Niepublicznego poprzez optymalizację procesu leczenia i wykrywania chorób układu krążenia i nowotworów za pomocą zakupionego sprzętu medycznego.
  ProgramRegionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego
  Okres realizacji2009 rok
  Wartość całkowita1 090 359,59 PLN
  Dofinansowanie835 912,10 PLN
  StatusProjekt zrealizowany  Celem nadrzędnym projektu jest poprawa jakości i dostępności do świadczeń udzielanych w zakresie ochrony zdrowia w województwie lubelskim, co przyczyni się do wzrostu konkurencyjności Lubelszczyzny. Celem bezpośrednim projektu jest podniesienie jakości i efektywności świadczeń medycznych udzielanych w zakresie ochrony zdrowia w Szpitalu w Zamościu. Realizacja celu nadrzędnego będzie możliwa poprzez realizację celów szczegółowych:

  1. Poprawa profilaktyki stanu zdrowia mieszkańców powiatu poprzez lepszą wykrywalność chorób układu krążenia i nowotworowych oraz ich diagnostykę,
  2. Zwiększenie odsetka wyleczeń chorób układu krążenia i nowotworowych,
  3. Poszerzenie zakresu usług świadczonych w Zakładzie,
  4. Obniżenie kosztów leczenia oraz wykonywanych badań,
  5. Zwiększenie wydajności pracy personelu medycznego,
  6. Skrócenie czasu oczekiwania pacjentów na diagnostykę i leczenie.

  Cele te Zakład ma zamiar zrealizować poprzez rozpoczęcie przeprowadzania badań z chwilą zakupienia specjalistycznej aparatury. Miarą oceny projektu będzie osiągnięcie w 2010 roku ilości 11110 szt badań na nowo zakupionym sprzęcie. Powiat zamojski charakteryzuje się wysokim wskaźnikiem zapadalności na choroby układu krążenia, choroby nowotworowe, układu oddechowego, układu pokarmowego. Stąd też konieczne jest posiadanie dostatecznej ilości specjalistycznego sprzętu do wykrywania tych chorób. Długi czas oczekiwania na badania specjalistyczne, powoduje wykrywanie chorób w ich późnym stadium. Zmniejsza to odsetek chorób wyleczonych.

  Z chwilą zakupu specjalistycznej aparatury w znaczny sposób poprawi się jakość świadczonych usług, a związane to jest z lepszym diagnozowaniem przypadków chorobowych a także szybkością stawianej diagnozy, co w konsekwencji doprowadzi do poprawy stanu zdrowia pacjentów. Gwarancję wysokiej jakości świadczonych usług przez Zamojski Szpital Niepubliczny stanowi certyfikat jakości ISO zgodny z normami ISO 9001: 2000 wydany przez TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. obejmujący świadczenie usług zdrowotnych w zakresie lecznictwa stacjonarnego, ambulatoryjnego i diagnostyki medycznej. Zwiększenie dostępności pacjentów do nowoczesnej aparatury diagnostyczno-medycznej wpłynie na zwiększenie skuteczność leczenia. W efekcie poprawi się stan zdrowotny mieszkańców zamojszczyzny, w konsekwencji pozytywnie wpływając na kształtowanie się przedsiębiorczości w rejonie.

  Zakres usług świadczonych przez Zakład, ulegnie zatem znacznej poprawie, co jest dość istotne przy ratowaniu życia ludzkiego. Oddziaływaniem natychmiastowym będzie skrócenie czasu oczekiwania na badanie. Realizacja usług medycznych odbywać się będzie w warunkach o wiele lepszych.

  Po zakończeniu realizacji projektu przewiduje się zwiększenie jakości i liczby usług w zakresie podstawowej i stacjonarnej opieki zdrowotnej. Wynika to ze zdefiniowanych potrzeb regionu i mieszkańców. Wymiana oraz zakup nowego sprzętu pozwoli na poszerzenie działalności diagnostyczno-leczniczej, podniesie jakość wykonywanych badań, co umożliwi wzrost konkurencyjności zakładu w stosunku do innych jednostek ochrony zdrowia w rejonie.

  W wyniku realizacji projektu podniesiona zostanie pozycja zakładu jako oferenta w stosunku do Narodowego Funduszu Zdrowia, który jest głównym płatnikiem realizowanych usług.

  Realizacja projektu przyniesie również korzyści ekonomiczne. Nastapi obniżenie kosztów poprzez skrócenie czasu przeprowadzania badań oraz zminimalizowanie kosztów eksploatacyjnych poprzez wyeliminowanie stanów awaryjnych sprzętu. Efektem końcowym będzie zwiększenie wydajności pracy personelu, wyeliminowanie stanów awaryjnych i długiego czasu obsługi wpłynie korzystnie na komfort pracy osób wykonujących badanie.

  Cele niniejszego projektu wpisują się w działanie Ochrona zdrowia priorytetu VIII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, którego celem jest poprawa jakości i dostępności usług medycznych.

  Dzięki projektowi zakupione zostały:
 • Zestaw bronchoskopowy - 1 szt.
 • Echokardiograf - 1 szt.
 • Ultrasonograf - 1 szt.
 • Aparaty EKG - 3 szt.
 • Separator komórkowy - 1 szt.
 • Zestaw histeroskopowy - 1 szt.

  Zdjęcia urządzeń medycznych zakupionych w ramach tego projektu dostępne są tutaj. •  

  Poczta szpitalna:

  Aktualności
  Konwent szpitali
  Informacje o spółce
  Historia
  Oddziały / Działy
  Ogłoszenia / Konkursy
  Cennik usług
  Zamówienia publiczne
  Mapka szpitala
  Obowiązek informacyjny
  Kontakt / Spis telefonów
  Informacje dla Pacjentów
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Projekty Unijne
  Projekty współfinansowane
  Konferencje
  Oferty pracy
  Ankieta dla pacjentów
  Dobry posiłek
  Działania antykorupcyjne
  E-portal
  System Zarządzania Jakością