Informacje dla pacjenta

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta
mgr Anna Gieleta
przyjmuje pacjentów szpitala i ich opiekunów w budynku Przychodni przy ul. Kilińskiego, pokój nr 226 II piętro,

Można również kontaktować się telefonicznie.
tel. (084) 677 50 15

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, ustnie i drogą elektroniczną.
Adres e-mail: agieleta@szpital.com.pl.

  1. Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych
   • Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej, udzielanych z należytą starannością, w warunkach odpowiadających określonym wymaganiom fachowym i sanitarnym.W sytuacji ograniczonych możliwości do udzielenia odpowiednich świadczeń pacjent ma prawo do korzystania z jawnej, opartej na kryteriach medycznych procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń.Pacjent ma prawo żądać, aby udzielający mu świadczeń zdrowotnych lekarz zasięgnął opinii innego lekarza lub zwołał konsylium lekarskie; pielęgniarka (położna) zasięgnęła opinii innej pielęgniarki (położnej).Żądanie powinno zostać odnotowane w dokumentacji medycznej. Lekarz może odmówić, jeżeli uzna żądanie za bezzasadne. Ma on wówczas obowiązek odnotować odmowę w Twojej dokumentacji medycznej.
  2. Prawo do informacji
   • Prawo do informacji jest prawem pacjenta, a nie rodziny. To pacjent decyduje, komu (rodzinie, przyjaciołom, znajomym, mediom) i jakie informacje o jego zdrowiu mogą być przekazywane. Może również nie upoważnić nikogo. W przypadku utraty przez pacjenta świadomości obowiązują wcześniejsze ustalenia poczynione z pacjentem.
   • Pacjent ma prawo do uzyskania przystępnej informacji o swoim stanie zdrowia, wynikach przeprowadzonych badań, rozpoznaniu (diagnozie) i rokowaniu na przyszłość.
   • Pacjent ma prawo do dokładnego wyjaśnienia proponowanego sposobu diagnozowania i leczenia łącznie z określeniem stopnia ryzyka z tym związanego.
   • Pacjent ma prawo do wyczerpujących informacji o przewidywanych następstwach dla jego zdrowia i życia, w przypadku podjęcia albo niepodjęcia określonych czynności medycznych.
   • Pacjent ma prawo do informacji o jego pielęgnacji i zabiegach pielęgniarskich.
   • Pacjent ma prawo tak długo pytać, aż informacja mu przekazywana będzie dla niego zrozumiała.
   • Pacjent ma prawo zrezygnować z informacji jeżeli nie chce być informowany o swojej sytuacji zdrowotnej.
   • Pacjent musi wyraźnie wskazać z jakich informacji rezygnuje. Może zrezygnować ze wszystkich albo tylko z niektórych informacji.
   • Pacjent ma prawo upoważnić szpital do przekazania osobom bliskim lub wskazanym instytucjom informacji na wypadek śmierci lub o pogorszeniu się stanu zdrowia.
   • Pacjent może udzielić takiego upoważnienia już w chwili przyjęcia do szpitala lub w trakcie pobytu.
  3. Prawo do tajemnicy informacji z nim związanych
   • Wszystkie informacje o stanie zdrowia pacjenta oraz wszelkie inne informacje z nim związane, uzyskane w związku z wykonywaniem świadczeń muszą być traktowane jako poufne i nie mogą być ujawniane osobom nieupoważnionym.
   • Obowiązek zachowania w poufności wszelkich informacji trwa również po śmierci pacjenta.
   • Informacje o sytuacji zdrowotnej pacjenta mogą zostać ujawnione wyłącznie wtedy, gdy pacjent wyraźnie się na to zgodzi (lub osoba sprawująca nad nim opiekę prawną) lub gdy przepisy prawa wyraźnie przewidują taką możliwość.
   • Pacjent ma prawo wskazać, komu informacje objęte tajemnicą będą przekazywane.
  4. Prawo do wyrażenia zgody
   • Pacjent, także małoletni, który ukończył 16 lat, ma prawo do wyrażania zgody na udzielenie określonego świadczenia zdrowotnego. Zgodę wyraża się przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego.
   • Zgoda musi być świadoma, czyli poprzedzona przekazaniem pacjentowi wyczerpujących informacji.
   • Pacjent ma prawo odmówić lub zażądać zaprzestania udzielania świadczenia.
   • Zgoda może być wyrażona ustnie, pisemnie albo poprzez takie zachowanie pacjenta, które nie budzi wątpliwości co do podjętej decyzji.
   • W przypadku zabiegu operacyjnego lub zastosowania leczenia lub metod diagnozowania stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta – pacjent wyraża zawsze pisemną zgodę.
   • Za pacjenta, który nie może samodzielnie wyrazić zgody, decyzję podejmuje sąd opiekuńczy. Lekarz może podjąć niezbędne czynności bez zgody sądu opiekuńczego, ale tylko w sytuacji, gdy są one natychmiast potrzebne dla ratowania życia i zdrowia pacjenta.
   • Pacjent może za życia wyrazić sprzeciw, jeżeli nie chce być dawcą organów lub tkanek po swojej śmierci.
  5. Prawo dostępu do dokumentacji medycznej
   • Prawo wglądu w dokumentację medyczną pacjenta ma on sam, przedstawiciel ustawowy oraz osoba upoważniona przez pacjenta. Po śmierci pacjenta, prawo wglądu ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia lub osoba która w chwili zgonu była jego przedstawicielem ustawowym.
   • Pacjent ma prawo do bezpłatnego wglądu w dokumentację medyczną na miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych lub w siedzibie podmiotu, ma prawo do robienia notatek lub zdjęć oraz ma prawo do otrzymania wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku. Za sporządzenie wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku pacjent ponosi opłatę zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  6. Prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta
   • Pacjent ma prawo do poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania mu świadczeń zdrowotnych. W trakcie udzielania świadczenia zdrowotnego mogą być obecne tylko te osoby, które są niezbędne ze względu na rodzaj świadczenia.
   • Studenci oraz członkowie personelu medycznego, których obecność nie jest niezbędna ze względu na rodzaj udzielanego świadczenia mogą być obecni i uczestniczyć przy udzielaniu świadczenia za zgodą pacjenta.
   • Na życzenie pacjenta przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych może być obecna osoba bliska.
   • Jako rodzic masz prawo być obecny przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych Twojemu dziecku.
   • Personel medyczny może odmówić obecności osoby bliskiej jedynie w przypadku prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na Twoje bezpieczeństwo zdrowotne. Taka odmowa musi być udokumentowana w dokumentacji medycznej.
  7. Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego
   • Pacjent, w czasie swojego pobytu w szpitalu lub innym stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej ma prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami. Pacjent ma również prawo do odmowy kontaktu z innymi osobami.
   • Pacjent ma prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej ze strony osób bliskich lub innych wskazanych przez pacjenta, bez względu na porę dnia.
   • Realizacja tych praw nie może obciążać zakładu opieki zdrowotnej.
  8. Prawo do opieki duszpasterskiej
   • Pacjent ma prawo do opieki duszpasterskiej zgodnie z wyznawaną przez siebie religią. Zakazana jest jakakolwiek dyskryminacja ze względu na rodzaj wyznawanej religii lub światopoglądu.
   • W sytuacji pogorszenia stanu zdrowia lub zagrożenia życia, pacjent ma prawo do kontaktu z duchownym.
  9. Prawo do umierania w spokoju i godności
   • Pacjent ma prawo do prawdy o kończącym się życiu.
   • Umierający pacjent ma prawo do profesjonalnej opieki pielęgnacyjnej, wsparcia psychologicznego, opieki duszpasterskiej, dodatkowej opieki osób bliskich oraz do utrzymywania kontaktu z osobami z zewnątrz do chwili swojej śmierci.
   • Prawo pacjenta do poszanowania godności obejmuje także prawo do umierania w spokoju i godności.
   • Pacjent znajdujący się w stanie terminalnym ma prawo do świadczeń zdrowotnych zapewniających łagodzenie bólu i innych cierpień.
  10. Prawo pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie
   • Pacjent przebywający w podmiocie leczniczym, wykonującym działalność leczniczą ma prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie. Koszty realizacji tego prawa ponosi ten podmiot , chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.
  11. Prawo do zgłaszania niepożądanych działań produktów leczniczych
   • Każde niekorzystne i niezamierzone działanie produktu leczniczego pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy może zgłosić:
   • osobie wykonującej zawód medyczny (np. lekarzowi, pielęgniarce, farmaceucie),
   • Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
   • podmiotowi odpowiedzialnemu za wprowadzenie produktu leczniczego do obrotu.
  12. Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza
   • Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy mogą wnieść sprzeciw wobec opinii albo orzeczenia do Komisji Lekarskiej działającej przy Rzeczniku Praw Pacjenta, w terminie 30 dni od dnia wydania opinii albo orzeczenia przez lekarza orzekającego o stanie zdrowia Pacjenta. Sprzeciw wymaga uzasadnienia.
  13. Pacjent ma prawo do leczenia bólu
   • Pacjent powinien oczekiwać od lekarza i pielęgniarki właściwego uśmierzania bólu ostrego i leczenia w przypadku bólu przewlekłego.
   • Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych jest obowiązany określać stopień natężenia bólu, leczyć ból oraz monitorować skuteczność tego leczenia.

W każdej sytuacja, gdy Pacjent uważa, że jego prawa są niewłaściwie realizowane może skontaktować się z Rzecznikiem Praw Pacjenta w Warszawie.

Opracowano na podstawie Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. Tekst Jednolity z dnia 4 maja 2020 roku.Dz.U.2020 poz. 849.

prawa pacjenta - ukraiński język

Informacja o możliwości zapisania się na listę oczekujących na świadczenie opieki zdrowotnej

 1. Świadczenia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej i świadczenia szpitalne powinny być udzielane w dniu zgłoszenia.
 2. Jeżeli nie ma możliwości przyjęcia pacjenta do szpitala lub do poradni specjalistycznej w dniu zgłoszenia – pacjent zostaje wpisany na listę oczekujących, o ile wyrazi taka wolę.
 3. Listy oczekujących prowadzone są w Izbach Przyjęć przy oddziałach szpitalnych oraz w rejestracjach Poradni Specjalistycznych.
 4. Świadczeniodawca wyznacza termin udzielenia świadczenia w oparciu o kryteria medyczne i kolejność zgłoszenia.
 5. Jeżeli w dniu wpisania na listę oczekujących pacjent nie posiadał skierowania jest zobowiązany dostarczyć je w ciągu 14 dni od dnia wpisania na listę.
  Nie przestrzeganie tego terminu skutkuje wykreśleniem pacjenta z listy oczekujących. Pacjent nie zostanie skreślony z listy oczekujących, jeśli udowodni, że niezgłoszenie się na wizytę nastąpiło z powodu siły wyż­szej tj.: zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia.
 6. Pacjent może wpisać się na listę oczekujących tylko u jednego świadczeniodawcy.
 7. Pacjent ma obowiązek poinformowania o rezygnacji z oczekiwania na udzielenie świadczenia.
 8. O kolejności przyjęć z wyjątkiem pacjentów znajdujących się w stanie nagłym decydują następujące kryteria medyczne:
  • ”Przypadek pilny” – jeżeli istnieje konieczność pilnego udzielenia świadczenia ze względu na dynamikę procesu chorobowego i możliwość szybkiego pogorszenia stanu zdrowia lub znaczącego zmniejszenia szans na powrót do zdrowia.
  • ”Przypadek stabilny” – gdy pacjent może oczekiwać na świadczenie zdrowotne.
 9. W sytuacji zmiany stanu zdrowia pacjenta, wskazującej na potrzebę wcześniejszego niż w ustalonym terminie udzielenia świadczenia pacjent informuje o tym świadczeniodawcę, który o ile wynika to z kryteriów medycznych koryguje odpowiednio termin udzielenia świadczenia, informując o tym fakcie pacjenta.

Na liście oczekujących nie umieszcza się :

 1. Pacjentów którym wyznaczono kolejną wizytę u lekarza specjalisty w ramach rozpoczętego procesu terapeutycznego.
 2. Pacjentów którym, wyznaczono kolejną hospitalizacje w tym samym oddziale dla przeprowadzenia kolejnego etapu leczenia zabiegowego lub zachowawczegoPostawa prawna: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Tj. Dz. U. 2015.poz.581)
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2005 roku w sprawie kryteriów medycznych jakimi powinni kierować się świadczeniodawcy, umieszczając pacjenta na liście oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej (Dz.U. 2005 Nr 200 poz. 1661)

Skierowanie na świadczenie opieki zdrowotnej

Zgłaszając się do wybranego świadczeniodawcy w ramach:

 • ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,
 • leczenia szpitalnego,
 • leczenia uzdrowiskowego,
 • rehabilitacji leczniczej,
 • opieki nad przewlekle chorymi.

należy przedstawić – oprócz potwierdzenia prawa do świadczeń, kod skierowania oraz numer PESEL.

Skierowaniem do lekarza specjalisty nie jest karta informacyjna z leczenia szpitalnego, izby przyjęć, czy szpitalnego oddziału ratunkowego. Jeżeli w karcie informacyjnej wskazana jest kontynuacja leczenia, skierowanie powinien wystawić lekarz prowadzący leczenie pacjenta w szpitalu.

Pamiętaj! 

Na podstawie jednego skierowania możesz zarejestrować się tylko w jednej placówce udzielającej świadczeń w danym zakresie. Pacjenci wymagający większej niż jedna liczby porad specjalistycznych z danej przyczyny, przedstawiają skierowanie tylko przy pierwszorazowym zgłoszeniu się do wybranej poradni specjalistycznej.

Skierowanie nie jest wymagane do następujących lekarzy specjalistów:

 • ginekologa i położnika,
 • onkologa,
 • psychiatry,
 • wenerologa,
 • dentysty.

Skierowanie do ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych nie jest wymagane (na podstawie art. 57 ust. 2 pkt 10, 10a, 12, 13,14) dla:

 • inwalidów wojennych i wojskowych,
 • osób represjonowanych,
 • kombatantów,
 • działaczy opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych,
 • cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych,
 • uprawnionego żołnierza lub pracownika, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
 • weterana poszkodowanego, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
 • dla świadczeniobiorców do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, posiadających zaświadczenie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii lub pediatrii.
 • dla świadczeniobiorców posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
 • dla pacjentów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 • dla osób deportowanych do pracy przymusowej.

Osoby uprawnione są zobowiązane do przedstawienia dokumentu potwierdzającego uprawnienia.

Świadczenia udzielone pacjentowi bez skierowania – poza wymienionymi przypadkami – nie są finansowane przez NFZ, a ich koszty mogą obciążyć pacjenta.

Ważność skierowania: Zazwyczaj skierowanie jest ważne dopóty, dopóki istnieją przesłanki wskazujące na potrzebę podjęcia działań diagnostycznych lub terapeutycznych. Zachowuje ono swoją ważność do czasu realizacji, np. poprzez ustalenie terminu przyjęcia pacjenta do szpitala.

Po objęciu pacjenta opieką danej poradni, skierowanie ważne jest tak długo, jak długo utrzymuje się problem zdrowotny będący przyczyną wydania skierowania i jak długo lekarz specjalista prowadzący pacjenta wyznacza terminy kolejnych wizyt.

Wyjątkami są:

 • skierowanie na leczenie uzdrowiskowe, które podlega weryfikacji co 18 miesięcy, licząc od dnia jego wystawienia;
 • skierowanie do poradni rehabilitacji jest ważne przez 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia leczenia (skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne w warunkach ambulatoryjnych, traci ważność, jeżeli nie zostanie zarejestrowane w zakładzie rehabilitacji w terminie 30 dni od daty wystawienia);
 • skierowanie do szpitala psychiatrycznego, którego ważność wygasa po upływie 14 dni;

Ważne! Jeśli pacjent nie przyjdzie na wyznaczoną wizytę, zostanie skreślony z listy oczekujących.

Skierowanie nie jest wymagane w stanach nagłego zagrożenia zdrowia lub życia, zatruć, urazów, wypadków i porodów.

Przyjęcie do szpitala:
odbywa się w trybie nagłym lub planowym.
Podczas przyjęcia w trybie nagłym skierowanie nie jest wymagane.

Zgłaszając się do szpitala celem planowego przyjęcia do oddziału należy posiadać:

 • Skierowanie do szpitala
 • Dowód potwierdzający tożsamość pacjenta
 • Karty informacyjne z poprzedniego leczenia
 • Aktualne wyniki badań( zlecone przez lekarza kierującego).do oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej dodatkowo należy posiadać:
 • Grupę krwi, gdy planowany jest zabieg operacyjny
 • Posiadane zdjęcia RTGZalecamy, aby zabrać również ze sobą:
 • Środki higieny osobistej (szczoteczka i pasta do zębów, mydło, ręcznik, grzebień, szampon do włosów, a mężczyźni – przybory do golenia).
 • Bieliznę nocną, osobistą, szlafrok, ciapy
 • Używany sprzęt ortopedyczny( laski, kule, podwieszka)
 • Napoje niegazowane. 
  Uwaga: Pacjenci przyjmujący leki na stałe powinni posiadać pisemną informację dotyczącą dawkowania zaleconych leków, podpisaną przez lekarza leczącego ( dotyczy przyjęć planowych).

Potwierdzenie prawa do świadczeń Od 1 stycznia 2013 r. każdy udający się do lekarza może potwierdzić swoje prawo do świadczeń – w szpitalu, przychodni, czy w gabinecie lekarza, bez konieczności przedstawiania dodatkowych dokumentów poświadczających uprawnienia.
Do weryfikacji wystarczy jedynie numer PESEL pacjenta oraz dokument potwierdzający jego tożsamość. Weryfikacja uprawnień odbywa się w systemie elektronicznym eWUŚ.

Placówki medyczne (szpitale, przychodnie) przed udzieleniem świadczenia powinny sprawdzić uprawnienia pacjenta do świadczeń finansowanych przez NFZ w jeden z poniższych sposobów:

 1. weryfikacja uprawnień w systemie eWUŚ,
 2. na podstawie dokumentu potwierdzającego prawa do świadczeń np. druk RMUA, legitymacja rencisty, emeryta itp.,
 3. poprzez złożenie oświadczenia o przysługującym prawie do świadczeń opieki zdrowotnej.Uwaga:
  Nie dotyczy pacjentów posiadających prawo do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, którzy winni okazać w szpitalu, przychodni jeden z niżej wymienionych dokumentów:
 • Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub Certyfikat Tymczasowo Zastępujący EKUZ,
 • Poświadczenie wydane przez Oddział Wojewódzki NFZ do formularzy E 106, E109, E120, E121, E123,  dokumentu S1 , DA1
 • Dokument S2, S3 , DA1 lub formularz E112, E123.Ważne:
  Placówka medyczna nie może odmówić pacjentowi udzielenia świadczenia zdrowotnego tylko na podstawie negatywnej weryfikacji w systemie eWUŚ. Pacjent ma prawo okazać jeden z dotychczasowych dokumentów potwierdzających ubezpieczenie zdrowotne lub złożyć stosowne oświadczenie. W celu zapewnienia wyjaśnienia statusu ubezpieczenia, w związku  z negatywną weryfikacją w eWUŚ:
  – mieszkańcy z obszaru działania Delegatury w Zamościu, powinni zgłaszać się osobiście lub kierować korespondencję na adres:
  Delegatura LOW NFZ w Zamościu, ul. Partyzantów 3, 22-400 Zamość,
  tel. 84 677 64 10, 84 677 64 12, 84 677 64 15

Regulamin Odwiedzin Pacjentów przebywających w Oddziałach Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o. o.

Każdy ma prawo do kontaktu z bliskimi, ale także do zachowania w tajemnicy informacji o jego stanie zdrowia. Wpływ odwiedzin osób bliskich może być bardzo korzystny i ułatwiający powrót do zdrowia, może również pogorszyć stan chorego i przeszkadzać w prawidłowym prowadzeniu leczenia. Dla dobra naszych pacjentów i ich szybkiego powrotu do zdrowia osoby odwiedzające winny ściśle stosować się od poniższego Regulaminu dla odwiedzających.

 1. Odwiedziny pacjentów odbywają się każdego dnia zalecamy, aby realizować je do godziny 22:00.
 2. Ze względu na wielołóżkowe sale chorych zaleca się, aby jednego pacjenta równocześnie odwiedzały nie więcej niż dwie osoby.
 3. Osoby z infekcjami dróg oddechowych lub jakąkolwiek chorobą zakaźną nie powinny odwiedzać pacjenta w Szpitalu.
 4. W odwiedzinach mogą uczestniczyć dzieci bez względu na wiek, decyzję podejmują rodzice lub opiekunowie.
 5. Osoby odwiedzające pacjentów lub sprawujące nad nimi dodatkową opiekę zobowiązane są do:
  • zachowania ciszy i spokoju podczas pobytu w szpitalu,
  • poszanowania mienia szpitala,
  • odnoszenia się z szacunkiem do innych chorych i personelu,
  • utrzymania czystości i porządku w pomieszczeniach, w których przebywają.
 1. Na czas wizyty lekarskiej lub wykonywania zabiegów leczniczych lub pielęgnacyjnych, osoby odwiedzające powinny opuścić pokój pacjenta.
 2. W czasie wykonywania powyższych czynności, może uczestniczyć osoba bliska dla pacjenta, jeżeli pacjent wyrazi taką wolę. Podczas czynności pielęgnacyjnych, pielęgniarka może uczyć członków rodziny, bliskich odpowiedniego sposobu pielęgnacji pacjenta.
 3. Odwiedzający nie mogą palić papierosów, być w stanie wskazującym na spożycie alkoholu oraz pod wpływem środków psychoaktywnych.
 4. Osobom odwiedzającym zabrania się:
  • dostarczania pacjentom alkoholu, papierosów, środków odurzających,
  • przynoszenia i podawania leków pacjentom,
  • dostarczania ostrych przedmiotów,
  • przynoszenia artykułów spożywczych bez konsultacji z personelem medycznym oddziału,
  • wprowadzania (przynoszenia) zwierząt,
  • siadania na łóżku chorego i innych pacjentów,
  • wieszania odzieży na łóżkach chorych,
  • wchodzenia do pomieszczeń zabiegowych oraz kuchni oddziałowych,
  • chodzenia po salach chorych innych niż ta, w której znajduje się odwiedzany pacjent.
 1. Ze względów epidemiologicznych lub innych ważnych przyczyn może być wprowadzone okresowe ograniczenie lub całkowity zakaz odwiedzin w stosunku do:
  • pacjenta izolowanego,
  • całego oddziału szpitalnego,
  • wszystkich oddziałów szpitalnych
 1. Odwiedziny w salach intensywnej opieki medycznej, mogą odbywać się zgodnie z ustaleniami w poszczególnych oddziałach, uwzględniającymi specyfikę pracy i godziny wykonywanych procedur medycznych. W sprawach indywidualnych decyzje podejmuje ordynator oddziału lub lekarz dyżurny.
 2. Prosimy wszystkich odwiedzających o bezwzględne przestrzeganie zaleceń personelu medycznego.
 3. Osobom odwiedzającym nie wolno:
  • zmieniać ustawień urządzeń szpitalnych, w tym aparatury medycznej, dozowników do tlenu, instalacji elektrycznych i grzewczych,
  • używać telefonów komórkowych w salach z aparatura monitorująca pacjenta.
 1. Informacji o stanie zdrowia, udziela osobom upoważnionym przez pacjenta lekarz,
  po wizycie.
 2. Informacji o problemach pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobom upoważnionym przez pacjenta udziela pielęgniarka oddziałowa lub pielęgniarka dyżurna.
 3. Personel oddziału ma prawo zwracać uwagę odwiedzającym, jeśli nie stosują się do regulaminu, a nawet prosić o opuszczenie oddziału. W przypadkach rażącego naruszenia regulaminu o pomoc może być poproszona Policja.
 4. Wszelkie spostrzeżenia i uwagi osoby odwiedzające mogą umieszczać w skrzynkach „Uwagi, Wnioski i Ankiety” znajdujących się w oddziałach lub zgłaszać bezpośrednio do osób odpowiadających za organizację pracy w oddziale.
 5. Dziecko przebywające w oddziale ma prawo do całodobowej obecności przy nim jednego z rodziców lub stałego opiekuna.

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej ustaje zazwyczaj po upływie 30 dni od dnia wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego tj.:

 • w przypadku ustania stosunku pracy (np. z tytułu umowy o pracę) – po upływie 30 dni od dnia rozwiązania umowy o pracę,
 • w przypadku zakończenia prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej – po upływie 30 dni od dnia zakończenia prowadzenia takiej działalności,
 • w przypadku osób zatrudnionych, pozostających na urlopie bezpłatnym – po upływie 30 dni od dnia rozpoczęcia urlopu,
 • w przypadku osób bezrobotnych – po upływie 30 dni od dnia utraty statusu bezrobotnego,
 • w przypadku śmierci osoby, która zgłosiła członków rodziny do ubezpieczenia – członkowie rodziny tracą prawo do świadczeń po upływie 30 dni od daty śmierci.Osobom, które:
 • kończyły szkołę ponadgimnazjalną – prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje im przez 6 miesiące od zakończenia nauki lub skreślenia z listy uczniów lub studentów,
 • ukończyły szkołę średnią lub wyższą lub zostały skreślone z listy uczniów lub studentów – prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje przez 4 miesiące od zakończenia nauki lub skreślenia z listy uczniów lub studentów,
 • ubiegają się o przyznanie emerytury lub renty – prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje w okresie trwania postępowania o przyznanie tych świadczeń,
 • pobierają zasiłek przyznany na podstawie przepisów o ubezpieczeniu chorobowym lub wypadkowym – prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje w okresie pobierania przez te osoby zasiłku,
 • mają zawieszone prawa do renty socjalnej – prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje przez 90 dni od ustania ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ.

  Uwaga!Po tym upływie tego czasu osoba, która chce nadal korzystać ze świadczeń zdrowotnych w ramach ubezpieczenia w NFZ, powinna uzyskać inne prawo do ubezpieczenia, np. ubezpieczyć się dobrowolnie. Jeżeli tego nie uczyni, może ponieść samodzielnie koszty udzielonych jej świadczeń.

Zgodnie z art. 47 c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r., 1793 ze zm.), w części dot. szczególnych uprawnień niektórych osób do  świadczeń poza kolejnością obowiązują następujące zasady:

Głównie świadczenia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej i świadczenia szpitalne powinny udzielane być w dniu zgłoszenia.

W przypadku, gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących.

Świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

Prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej (na podstawie art. 24 i 47c) mają:

 • zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi,
 • zasłużeni Dawcy Przeszczepu,
 • inwalidzi wojenni i wojskowi,
 • kombatanci, oraz niektóre osoby represjonowane będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, o których mowa w art.1-4 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1255),
 • żołnierze i pracownicy, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
 • weterani poszkodowani, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
 • kobiety w ciąży,
 • świadczeniobiorcy do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, posiadający zaświadczenie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii lub pediatriiPrawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń ambulatoryjnej opieki zdrowotnej mają:
 • Dawcy Przeszczepu (na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r.o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek
  Osoby posiadające szczególne uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością są zobowiązane do przedstawienia dokumentu potwierdzającego uprawnienia.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 1800do 800 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 800 do godziny 800 dnia następnego.

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej są bezpłatne dla osób ubezpieczonych i udzielane bez skierowania w dowolnym punkcie nocnej opieki.
Świadczenia zdrowotne realizowane są w punktach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej nie są związane z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, do którego jesteśmy zapisani.

Dyżurujący w przychodni lekarz udziela porad:

 • w warunkach ambulatoryjnych,
 • telefonicznie,
 • a w przypadkach medycznie uzasadnionych – w domu pacjenta.

W dni ustawowo wolne od pracy całodobowo oraz w dni powszednie w godz. 1800 – 800 pacjentom przysługują także zabiegi pielęgniarskie w ramach porady udzielonej przez lekarza dyżurującego w POZ oraz zabiegi wynikające z ciągłości leczenia. Zabiegi te mogą być wykonywane przez pielęgniarkę w gabinecie zabiegowym lub w domu pacjenta.

Każdy ubezpieczony, bez względu na miejsce zamieszkania, może skorzystać z pomocy nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, tam gdzie ma najbliżej.
W razie potrzeby lekarz dyżurny może skierować pacjenta do szpitala lub wezwać karetkę pogotowia.

Z opieki lekarskiej i pielęgniarskiej udzielanej w punktach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej można skorzystać w przypadku nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia, gdy:

 • nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub grożących istotnym uszczerbkiem na zdrowiu,
 • zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy
 • zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Przykładowe sytuacje uzasadniające skorzystanie ze świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej:

 • zaostrzenie dolegliwości znanej choroby przewlekłej (np. kolejny napad astmy oskrzelowej z umiarkowaną dusznością),
 • infekcja dróg oddechowych z wysoką gorączką, szczególnie u małych dzieci i ludzi w podeszłym wieku,
 • bóle brzucha, nieustępujące mimo stosowania leków rozkurczowych,
 • bóle głowy, nieustępujące mimo stosowania leków przeciwbólowych,
 • biegunka lub wymioty, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku,
 • nagłe bóle kręgosłupa, stawów, kończyn itp.
 • zaburzenia psychiczne (z wyjątkiem agresji lub dokonanej próby samobójczej – wtedy należy wezwać pogotowie ratunkowe).

Kiedy wydaje nam się, że nasze lub czyjeś życie jest zagrożone, należy bezwzględnie telefonować pod numer alarmowy Pogotowia ratunkowego – 112 lub 999

W Zamościu świadczenia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej – stacjonarnej i wyjazdowej, realizuje:

 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im Jana Pawła II , Al. Jana Pawła II 10
  Telefon kontaktowy: (84) 677-33-46, (84) 677-33-47 , 519 310 956
 • Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. ul. Peowiaków 1
  Telefon kontaktowy: (84) 677-50-54

Przygotowano na podstawie informacji LOW NFZ

Pacjent w naszym Szpitalu ma prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego z osobami z zewnątrz, jak również prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej świadczonej przez osoby bliskie pacjentowi. Udział rodziny lub opiekunów w opiece nad pacjentem zwiększa poczucie bezpieczeństwa pacjenta, ułatwia adaptację w środowisku szpitala, a także zachowuje rodzinne więzi emocjonalne. Ma to szczególne znaczenie dla pacjentów po operacjach i w stanach ciężkich, przewlekle chorych, dzieci. Dlatego zachęcamy do współpracy z personelem medycznym w sprawowaniu opieki nad swoim bliskim chorym w miarę swoich możliwości, potrzeb i warunków.

Dla zachowania bezpieczeństwa pacjentów prosimy o zapoznanie się z zakresem opieki jaką może świadczyć rodzina/bliscy chorego.

  1. Opieka na rzecz chorego jest świadczona dobrowolnie, nie ma charakteru przymusu.
  2. Czynności związane z opieką świadczoną przez osoby bliskie nie mogą zakłócać rytmu pracy personelu medycznego i mogą być ograniczone ze względów epidemiologicznych.
  3. Osoba bliska/rodzina może sprawować opiekę nad swoim bliskim chorym po poinformowaniu lekarza/pielęgniarki/położnej co do zakresu, czasu i miejsca wykonywania tej opieki oraz uzyskaniu akceptacji na jej wykonywanie.
   • Przez opiekę pielęgnacyjną nad Pacjentem w oddziałach rozumiemy:
   • zaspokajanie potrzeb emocjonalnych i duchowych: czytanie na głos książek/ gazet, dotrzymywanie towarzystwa, rozmowa, dbanie o bezpieczeństwo podopiecznego,
   • zapewnienie troski, bliskości i poczucia bezpieczeństwa dzieciom,
   • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej: wymiana pieluch, wkładek, pieluchomajtek, pomoc w utrzymaniu higieny okolic intymnych, toaleta jamy ustnej, higiena protez zębowych, mycie, kąpiel, korzystanie z prysznica, golenie, mycie głowy, czesanie włosów, obcinanie paznokci, nawilżanie i natłuszczanie skóry,
   • zmiana bielizny pościelowej i osobistej ,słanie łóżka,
   • pomoc w przyjmowaniu posiłków i napojów ( z wyjątkiem pacjentów nieprzytomnych i mających problemy z połykaniem),
   • pomoc w chodzeniu, staniu, wchodzeniu po schodach, wstawaniu z łóżka, siadaniu, pochylaniu się, zmianie pozycji ciała(odwracanie na boki, oklepywanie), wożenie na wózku inwalidzkim,
   • uczestniczenie w procesie rehabilitacji w porozumieniu z rehabilitantem.
  4. W oddziałach zabiegowych przed i po zabiegu operacyjnym zakres opieki przez rodzinę/ bliskich jest taki jak w punktach powyżej, natomiast w pierwszej dobie po zabiegu operacyjnym wszystkie czynności opiekuńcze i pielęgnacyjne wykonują pielęgniarki dyżurne.

Pacjent, który kontynuuje leczenie w poradni specjalistycznej może elektronicznie zarejestrować się na kolejną wizytę do lekarza specjalisty przez Internet, na stronie szpitala www.szpital.com.pl w zakładce „E- rejestracja”.
Do zarejestrowania się potrzebny jest PESEL oraz indywidualny numer pacjenta nadany przy rejestracji pierwszorazowej.
Numer pacjenta można uzyskać w rejestracji przychodni ZSzN.

Zapraszamy do korzystania z elektronicznej formy rejestracji.

Jeżeli chcesz odwołać wizytę u lekarza specjalisty:

 • hematologa,
 • kardiologa,
 • chirurga dziecięcego- zadzwoń na numer rejestracji 84 677 5111,
 • pulmonologa- zadzwoń na numer rejestracji 84 677 5097

TPK TELEPLATFORMA PIERWSZEGO KONTAKTU

800 137 200

Jeden, bezpłatny numer dla całej Polski* Teleplatforma Pierwszego Kontaktu (TPK) jest dostępna:

 • poza godzinami pracy Podstawowej Opieki Zdrowotnej, czyli:
 • od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 8:00 następnego dnia
 • w soboty i niedziele oraz inne dni ustawowo wolne od pracy, w godzinach od 8:00 do 8:00 następnego dnia.

Z TPK możesz skorzystać w sytuacji:

 • nagłego zachorowania, poza godzinami pracy POZ,
 • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących stan bezpośredniego zagrożenia życia, a zastosowane środki lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,
 • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni POZ może znacząco niekorzystnie wpłynąć na Twój stan zdrowia.

Kontaktując się z TPK, otrzymasz poradę:

 • pielęgniarki/położnej
 • lekarską. w formie telekonsultacji

W ramach TPK uzyskasz:

 • poradę medyczną
 • e–receptę
 • e–skierowanie
 • e–zwolnienie.

Porady są udzielane w czterech językach: polskim, angielskim, rosyjskim, ukraińskim.

Możesz skorzystać z wideo rozmowy z tłumaczem języka migowego

Na podstawie informacji NFZ www.nfz.gov.pl

Kościół Rzymsko-Katolicki
Tel. 604 53 76 70

Kościół Prawosławny
Tel. 846390899

Kościół Ewangelicznych Chrześcijan w Zamościu
Tel. 667 559 127

Kościół Zielonoświątkowców
Tel. 501 241 547

Synagoga
Tel. 84 639 00 54

Kościół Polsko-Katolicki
Tel. 507 392 991

Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
Tel. 84 639 27 56

Kościół Ewangeliczny Zgromadzenia Bożego w Zamościu
Tel. 84 664 18 31

Świadkowie Jehowy
Tel. 513 693 345

Informujemy, że w oddziałach dostępny jest darmowy bezprzewodowy dostęp do internetu.

Aby z niego skorzystać, należy na swoim urządzeniu przenośnym np. telefonie, tablecie czy laptopie włączyć obsługę sieci bezprzewodowych i wyszukać sieć „Wifi dla pacjentów”.
Po wybraniu sieci, przy próbie połączenia z dowolną stroną internetową pojawi się Regulamin korzystania z internetu w Zamojskim Szpitalu Niepublicznym sp. z o.o.
Po zaakceptowaniu Regulaminu mamy pełny dostęp do usług internetowych.

5 maja
Światowy Dzień Higieny Rąk
Zamojski Szpital Niepubliczny sp zoo

Prawidłowe mycie rąk wodą z mydłem usuwa 90% drobnoustrojów luźno związanych ze skórą rąk.

Myj ręce zawsze:

 • po skorzystaniu z toalety
 • gdy są wizualnie brudne
 • przed przygotowaniem posiłków
 • po przyjściu do domu
 • po zabawie z psem, kotem, itp.

Daj przykład.
Naucz tego tych, których kochasz i którymi się opiekujesz.

Dezynfekuj ręce:

 • przed kontaktem z pacjentem
 • przed wykonaniem aseptycznej procedury
 • po kontakcie z pacjentem lub jego otoczeniem
 • po narażeniu na płyny ustrojowe

Prawidłowa technika mycia rąk.

 1. Nalej preparat w zagłębienie dłoni
 2. Pocieraj o siebie wewnętrzne strony dłoni
 3. Pocieraj stronę grzbietową dłoni
 4. Przestrzenie międzypalcowe
 5. Opuszki palców
 6. Kciuki, zmiana rąk
 7. Zagłębienie dłoni, zmiana rąk

Pamiętaj.
Czyste ręce = bezpieczna opieka.

Instrukcja mycia rąk

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej w Zamojskim Szpitalu Niepublicznym Sp. z o.o. w Zamościu

 1. Dokumentacja medyczna pacjenta jest udostępniana pacjentowi/ przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez pacjenta:
  • do wglądu w siedzibie Szpitala,
  • przez sporządzenie kopii, odpisów, wyciągów
  • w postaci oryginałów dla uprawnionych podmiotów.
 2. Za udostępnienie dokumentacji medycznej jest pobierana opłata /zgodnie z art.28.ust.4 Ustawy o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z 6 listopada 2008 r/ wg aktualnego cennika, z zastrzeżeniem, że opłaty nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi po raz pierwszy w żądanym zakresie.
  Informacji o aktualnej wysokości opłat udziela pracownik przyjmujący wniosek.
 3. Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej można pobrać ze strony internetowej Szpitala lub w Sekcji Dokumentacji i Statystyki Medycznej – Archiwum – budynek nr 6 (I piętro), od poniedziałku do piątku w godzinach 7.25 – 15.00.
 4. Wypełniony wniosek można:
  – przesłać pocztą na adres: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o., ul. Peowiaków 1, 22-400 Zamość.
  – złożyć w sekretariacie Zarządu szpitala – budynek Kilińskiego 4 II piętro , pokój nr 201
  – bezpośrednio w Sekcji Dokumentacji i Statystyki Medycznej – Archiwum.
 5. Istnieje możliwość przesłania zeskanowanego i podpisanego własnoręcznie wniosku na adres mailowy: dokmed@szpital.com.pl
  We wniosku proszę koniecznie wskazać adres, na który ma zostać odesłana dokumentacja medyczna. Wskazane jest, aby podany adres skrzynki elektronicznej był zgodny z adresem mailowym podanym podczas przyjęcia do szpitala.
 6. Dokumentacja medyczna pacjenta w formie kopii, odpisów i wyciągów jest sporządzana w trybie niezwłocznym. Po odbiór wnioskowanej dokumentacji medycznej należy zgłosić się z dokumentem tożsamości do Sekcji Dokumentacji i Statystyki Medycznej – Archiwum.
 7. Termin odbioru dokumentów może być indywidualnie uzgadniany.
  Wskazane jest aby odbiór był dokonany nie później niż w terminie 14 dni roboczych od daty złożenia wniosku. Wszelkie informacje dotyczące udostępnienia dokumentacji medycznej pacjenta można uzyskać pod numerem telefonu:  84 677 50 19.

W przypadku nieodebrania zleconej do kopiowania dokumentacji medycznej wnioskodawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów sporządzonej kopii na podstawie wystawionej faktury bez podpisu.

Podstawa prawna:
1. Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. z późniejszymi zmianami
2. Zarządzenie Prezesa Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o. w Zamościu w sprawie odpłatności za udostępnianie dokumentacji medycznej

W związku z doniesieniami o nowych zakażeniach koronawirusem SARS-CoV-2, zwłaszcza na terenie Europy prosimy o postępowanie zgodnie z zaleceniami GIS dostępnymi pod tym adresem:  https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/

Jednocześnie, wg zaleceń Ministerstwa Zdrowia osobom, u których możliwe jest wystąpienie zakażenia nowym koronawirusem,poleca się, aby zgłosiły się do najbliższego oddziału chorób zakaźnych, a nie na SOR ogólny lub skontaktowały się inspekcją sanitarną lub lekarzem rodzinnym. Osoby, które nie spełniająkryteriów określonych przez MZ, zgodnie z wytycznymi powinny być leczone w warunkach ambulatoryjnych w podstawowej opiece zdrowotnej.

Główny Inspektor Sanitarny nie zaleca podróżowania do Chin oraz Korei Południowej, Włoch (w szczególności do regionu Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum), Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu (ze względu na szerzenie się wirusa w populacji).

Aktualnie nie ma wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) ani Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC), które nakazywałyby objęcie nadzorem osoby powracające z krajów azjatyckich, czy z Włoch jeżeli nie spełniają one kryteriów kwalifikacji do dalszego postępowania.

Postępowaniu podlega osoba, która spełnia
kryteria kliniczne ORAZ kryteria epidemiologiczne:

Kryteria kliniczne
Każda osoba, u której wystąpił co najmniej jeden z wymienionych objawów ostrej infekcji układu oddechowego: gorączka, kaszel oraz duszność.

Kryteria epidemiologiczne
Każda osoba, która w okresie 14 dni przed wystąpieniem objawów spełniała co najmniej jedno z następujących kryteriów:

 • podróżowała/przebywała w regionie, w którym podejrzewa się utrzymującą się transmisję SARS-CoV-2 obecnie wskazuje się Chiny kontynentalne
 • miała bliski kontakt (1) z osobą, u której stwierdzono zakażenie SARS-CoV-2 (kontakt z przypadkiem potwierdzonym (2) lub przypadkiem prawdopodobnym (3))
 • pracowała lub przebywała jako odwiedzający (4) w jednostce opieki zdrowotnej, w której leczono pacjentów zakażonych SARS-CoV-2

(1) Bliski kontakt jest definiowany jako narażenie personelu w jednostkach opieki zdrowotnej w związku z opieką nad chorymi z SARS-CoV-2, zamieszkiwanie z pacjentem COVID19, praca w bliskiej odległości, przebywanie w tej samej klasie szkolnej z pacjentem COVID19, podróżowanie wspólnie z pacjentem COVID19 dowolnym środkiem transportu.
(2) Przypadek potwierdzony (kryteria laboratoryjne): wykrycie kwasu nukleinowego SARS-CoV-2 z materiału klinicznego potwierdzone badaniem molekularnym ukierunkowanym na inny obszar genomu wirusa.
(3) Przypadek prawdopodobny (kryteria laboratoryjne) co najmniej jedno z następujących kryteriów: – dodatni wynik testu w kierunku obecności koronawirusów (pan-coronavirus test), – niejednoznaczny wynik badania wykrywającego kwas nukleinowy SARS-CoV-2.
(4) na obecnym etapie dotyczy to przede wszystkim zagranicznych jednostek opieki zdrowotnej w których hospitalizowano osoby z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2.

Obecnie w Polsce – stan na dzień 26 luty – nie ma potwierdzonych przypadków koronawirusa CoV 2

Więcej informacji na temat koronawirusów znajduje się na poniższych stronach:

Numery telefonów:

 • Sanepid (84) 639-36-91
 • Alarmowy 606-535-497
 • Infolinia 800-190-590

Opracowała:
Beata Dębicka
Specjalista chorób zakaźnych
Specjalista epidemiologii
Aktualizacja 27.02.2020

Koronawirusy są grupą wirusów występującą głównie wśród zwierząt. Wśród ludzi przed rokiem 2002 występowały najczęściej 2 z nich. Powodowały kilkanaście procent infekcji wirusowych pojawiających się co roku, określanych jako tzw przeziębienia.

Potem w 2002r pojawił się wirus SARS – powodujący ostrą ciężką niewydolność oddechową. Wirus ten spowodował duże zamieszanie, ze śmiertelnością ok 10%, ale ograniczył swój zasięg do określonego regionu i po kilku miesiącach znikł.

Potem po kilku latach pojawił się wirus nazwany MERS – który powodował również ciężki przebieg choroby u ludzi, ze śmiertelnoscią na poziomie ok 35% , wirus ten nadal krąży w populacji zwierzęcej (wielbłądy) ale – wg obecnej wiedzy – nie przenosi się z człowieka na człowieka.

Obecnie ok stycznia 2020 obserwujemy rozprzestrzenianie się nowego koronawirusa nazwanego SARS- CoV 2 , powoduje on chorobę COVID 19. Pierwsze zachorowania wystąpiły prawdopodobnie w listopadzie 2019r w Chinach.

Obecnie są publikacje, wg których nowy wirus przebywał wśród nietoperzy i stamtąd przeniósł się przez innego ssaka (być może łuskowiec, który jest sprzedawany w Chinach do celów spożywczych) do populacji ludzkiej. Prawdopodobnie doszło do mutacji w białkach receptora wirusa i to umożliwiło mu ekspansję do populacji ludzkiej. Ponieważ jest nowym wirusem, to znaczy nowym antygenowowśród ludzi nie ma jeszcze wytworzonej odpowiedzi immunologicznej dla jego antygenów, wszyscy jesteśmy więc podatni na zakażenie.

Wirus najczęściej powoduje śródmiąższowe zapalenia płuc, u osób z przewlekłymi chorobami może doprowadzić do ciężkiej niewydolności oddechowej.

Przenosi się drogą kropelkową, kropelki te w zaschniętych mikrokropelkach osiadają na dostępnych powierzchniach – wokół osoby zakażonej. Wirusy tam zawarte mogą zachować zakaźność przez kilka godzin – dni (jeszcze trwają badania).

Dlatego tak ważne jest przestrzeganie zalecenia – mycia rąk wodą z mydłem ( wirus ma otoczkę lipidową, która pod wpływem mydła ulega uszkodzeniu) lub środkami do dezynfekcji rąk. Nie dotykania rękoma do ust, nosa, oczu – bo większość ludzi to robi to bezwiednie ok 100 razy w ciągu dnia!

Ponieważ wirus jest obecny w wydzielinie z dróg oddechowych (podczas kichania, kaszlu, mówienia) jeszcze przed wystąpieniem objawów – osoba zakażona COV 2 jest zakaźna dla otoczenia jeszcze przed wystąpieniem u siebie objawów infekcji. Dlatego następne zalecenie – unikaj zgromadzeń, zachowaj bezpieczną odległość od innych ludzi (ok 1,5 m)

Tymczasem uniwersalne zalecenia dla nas wszystkich, aby ustrzec się przed wirusami są proste :

 • właściwa higiena rąk, z użyciem wody i mydła, lub środków dezynfekcyjnych na bazie alkoholu
 • higiena kaszlu – z osłonięciem ust (zgięcie łokciowe) lub chusteczka, którą natychmiast wyrzucamy, a nie chowamy do kieszeni
 • unikanie dużych skupisk ludzi
 • jeśli źle się czujesz, zadzwoń do lekarza rodzinnego – gdzie uzyskasz informacje i dalsze zalecenia, i/lub do PSSE

Obecnie mamy zamknięte szkoły, sklepy, kina, teatry, itp., ograniczamy do niezbędnego minimum kontakt z innymi ludźmi – właśnie po to aby zapobiec transmisji wirusa na inne osoby. Większość osób przejdzie infekcję CoV 2 łagodnie, ale część może zachorować i przebieg tego zakażenia będzie ciężki, łącznie z niewydolnością oddechową. W grupie ryzyka ciężkiego przebiegu infekcji są ludzie starsi, z już istniejącymi schorzeniami przewlekłymi, dotyczącymi układu oddechowego, z cukrzycą , z immunosupresją.

Dlatego chroń siebie i chroń innych. Dla nowego koronawirusa oczywiście szczepionki jeszcze nie ma, trwają badania, ale to proces długotrwały. Zatem obawiać się mamy czego, ale przede wszystkim należy zachować spokój. Panika nikomu nie służy. Zdrowy rozsądek zawsze jest w cenie. Możliwe są różne scenariusze. Objawy ze strony układu oddechowego mogą mieć wiele przyczyn.

Beata Dębicka

Specjalista chorób zakaźnych Specjalista epidemiologii

pobierz pdf >>>

KORONAWIRUS

Przenosi się drogą kropelkową, a więc podczas kaszlu, kichania, ale również poprzez dotykanie dłońmi oczu, nosa i ust. Objawy zakażenia koronawirusem to przede wszystkim wysoka gorączka, duszność, kaszel, utrata węchu lub smaku.

Jak zapobiegać zakażeniu?

Często myj ręce wodą z mydłem lub dezynfekuj je płynem na bazie alkoholu min. 60%.

Zachowaj co najmniej 1,5 metra odległości od innych osób.

Przestrzegaj ograniczeń wynikających z przepisów o stanie epidemii.

Kiedy kaszlesz lub kichasz, zakrywaj usta i nos zgiętym ramieniem lub jednorazową chusteczką.

Zasłaniaj usta i nos w ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych oraz w środkach komunikacji.

W przypadku wystąpienia objawów charakterystycznych dla COVID-19, skontaktuj się telefonicznie z lekarzem POZ lub w przypadkach zagrożenia zdrowia lub życia, niezwłocznie zadzwoń pod numer alarmowy 112 lub 999.

Infolinia NFZ 800 190 590 www.gov.pl/koronawirus

Pobierz infografikę>>>