Klauzule informacyjne dla Pacjentów:

 • Klauzula dotycząca dokumentacji medycznej

W związku z wejściem w życie przepisów Rozporządzenia UE 2016/679 informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zamojski Szpital Niepubliczny sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Peowiaków 1, w Zamościu (kod pocztowy: 22-400), tel.: 84 677 50 00, adres e-mail: zamosc@szpital.com.pl.
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych, z dniem 25.05.2018 w szpitalu powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym możecie się Państwo skontaktować drogą telefoniczną: 84 677 50 40 , bądź mailową: iod@szpital.com.pl
 3. Głównym celem zbierania Państwa danych osobowych jest świadczenie usług medycznych
 4. Na mocy przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Przy czym niektóre z przysługujących Państwu praw są ograniczone przepisami krajowymi.
 5. Podanie danych jest konieczne do stworzenia i uzupełniania dokumentacji medycznej. Dokumentacja ta jest wymagana przepisami prawa (w tym m.in. Ustawą o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z 6 listopada 2008 roku oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania) i niezbędna do przeprowadzenia procesu leczenia.
 6. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 7. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.
 8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 9. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres (licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wykonane świadczenie medyczne):
  • 20 lat dla dokumentacji medycznej
  • 30 lat dla dokumentacji związanej ze zgonem Pacjenta na skutek uszkodzenia ciała bądź zatrucia
  • 30 lat dla dokumentacji zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników
  • 10 lat dla zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta
  • 5 lat dla skierowań na badania lub zleceń lekarza
  • 2 lat dla skierowań na badania lub zleceń lekarza jeżeli Pacjent nie zgłosił się na badanie (chyba że Pacjent odebrał skierowanie)
  • 22 lat dla dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia
 • Klauzula dotycząca nagrywanych rozmów

W związku z wejściem w życie przepisów Rozporządzenia UE 2016/679 informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zamojski Szpital Niepubliczny sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Peowiaków 1, w Zamościu (kod pocztowy: 22-400), tel.: 84 677 50 00, adres e-mail: zamosc@szpital.com.pl.
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych, z dniem 25.05.2018 w szpitalu powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym możecie się Państwo skontaktować drogą telefoniczną: 84 677 50 40 , bądź mailową: iod@szpital.com.pl
 3. Głównym celem zbierania Państwa danych osobowych jest świadczenie usług medycznych w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej
 4. Na mocy przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Przy czym niektóre z przysługujących Państwu praw są ograniczone przepisami krajowymi.
 5. Podanie danych jest wymagane przepisami prawa. Państwa dane są rejestrowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz Zarządzenia nr 71/2017/DSM Prezesa NFZ
 6. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 7. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.
 8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 9. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat
 • Klauzula dotycząca monitoringu

W związku z wejściem w życie przepisów Rozporządzenia UE 2016/679 informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zamojski Szpital Niepubliczny sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Peowiaków 1, w Zamościu (kod pocztowy: 22-400), tel.: 84 677 50 00, adres e-mail: zamosc@szpital.com.pl.
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych, z dniem 25.05.2018 w szpitalu powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym możecie się Państwo skontaktować drogą telefoniczną: 84 677 50 40 , bądź mailową: iod@szpital.com.pl
 3. Głównym celem zbierania Państwa danych osobowych jest zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i ochrona mienia
 4. Na mocy przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Przy czym niektóre z przysługujących Państwu praw są ograniczone przepisami krajowymi.
 5. Podanie danych (pojawienie się na nagraniu) jest dobrowolne. Państwa dane są rejestrowane zgodnie ze znowelizowanymi przepisami Kodeksu Pracy
 6. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 7. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.
 8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 9. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 30 dni
 • Klauzula dotycząca dostępu do internetu

W związku z wejściem w życie przepisów Rozporządzenia UE 2016/679 informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zamojski Szpital Niepubliczny sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Peowiaków 1, w Zamościu (kod pocztowy: 22-400), tel.: 84 677 50 00, adres e-mail: zamosc@szpital.com.pl.
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych, z dniem 25.05.2018 w szpitalu powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym możecie się Państwo skontaktować drogą telefoniczną: 84 677 50 40 , bądź mailową: iod@szpital.com.pl
 3. Głównym celem zbierania Państwa danych osobowych jest zapewnienie bezpieczeństwa sieci komputerowej w Zamojskim Szpitalu Niepublicznym sp.z o.o.
 4. Na mocy przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Przy czym niektóre z przysługujących Państwu praw są ograniczone przepisami krajowymi.
 5. Podanie danych jest dobrowolne i wymaga Państwa zgody. Brak podania Państwa danych skutkować może brakiem możliwości świadczenia usługi dostępu do darmowego internetu
 6. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 7. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.
 8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 9. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące

Klauzule informacyjne dla pracowników:

 • Klauzula dotycząca danych pobieranych w procesie rekrutacji

W związku z wejściem w życie przepisów Rozporządzenia UE 2016/679 informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zamojski Szpital Niepubliczny sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Peowiaków 1, w Zamościu (kod pocztowy: 22-400), tel.: 84 677 50 00, adres e-mail: zamosc@szpital.com.pl.
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych, z dniem 25.05.2018 w szpitalu powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym możecie się Państwo skontaktować drogą telefoniczną: 84 677 50 40 , bądź mailową: iod@szpital.com.pl
 3. Głównym celem zbierania Państwa danych osobowych jest możliwość zawarcia z Państwem umowy o nawiązanie stosunku pracy, a także o późniejsze prowadzenie rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Krajową Administracją Skarbową oraz innymi instytucjami państwowymi
 4. Na mocy przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Przy czym niektóre z przysługujących Państwu praw są ograniczone przepisami krajowymi.
 5. Podanie danych jest konieczne w procesie zatrudnienia. Dokumentacja ta jest wymagana przepisami prawa (w tym m.in. przepisami Kodeksu Pracy)
 6. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 7. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.
 8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 9. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres (licząc od zakończenia stosunku pracy):
  • 50 lat – dla osób zatrudnionych przed 1 stycznia 2019r.
  • 10 lat – dla osób zatrudnionych po 1 stycznia 2019r.
 • Klauzula dotycząca dobrowolnego ubezpieczenia

W związku z wejściem w życie przepisów Rozporządzenia UE 2016/679 informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zamojski Szpital Niepubliczny sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Peowiaków 1, w Zamościu (kod pocztowy: 22-400), tel.: 84 677 50 00, adres e-mail: zamosc@szpital.com.pl.
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych, z dniem 25.05.2018 w szpitalu powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym możecie się Państwo skontaktować drogą telefoniczną: 84 677 50 40 , bądź mailową: iod@szpital.com.pl
 3. Głównym celem zbierania Państwa danych osobowych jest objęcie pracownika dobrowolnym ubezpieczeniem
 4. Na mocy przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Przy czym niektóre z przysługujących Państwu praw są ograniczone przepisami krajowymi.
 5. Podanie danych jest dobrowolne i wymaga Państwa zgody. Brak podania Państwa danych skutkować może brakiem możliwości świadczenia usługi dobrowolnego ubezpieczenia
 6. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 7. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.
 8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 9. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy z firmą ubezpieczeniową

Klauzule informacyjne dla kontrahentów:

 • Klauzula dotycząca danych związanych z zawieranymi umowami

W związku z wejściem w życie przepisów Rozporządzenia UE 2016/679 informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zamojski Szpital Niepubliczny sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Peowiaków 1, w Zamościu (kod pocztowy: 22-400), tel.: 84 677 50 00, adres e-mail: zamosc@szpital.com.pl.
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych, z dniem 25.05.2018 w szpitalu powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym możecie się Państwo skontaktować drogą telefoniczną: 84 677 50 40 , bądź mailową: iod@szpital.com.pl
 3. Głównym celem zbierania Państwa danych osobowych jest podjęcie współpracy z kontrahentem
 4. Na mocy przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Przy czym niektóre z przysługujących Państwu praw są ograniczone przepisami krajowymi.
 5. Podanie danych jest wymagane do podpisania umowy
 6. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 7. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.
 8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 9. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany przez przepisy prawa