Kierownik Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
lek. Janina Starmach
specjalista neurolog

Lekarze:

lek. Ewelina Nizioł
specjalista neurolog

Pielęgniarka oddziałowa

mgr Elżbieta Wirt

Fizjoterapeuci

mgr Agata Kaczyńska

mgr Monika Wojtaszek

mgr Anna Mróz

mgr Kamila Pańczyk

Psycholog

mgr Maciej Suwała

Zakład Opiekuńczo- Leczniczy działa w oparciu o umowę na świadczenia zdrowotne zawartą z Lubelskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ, który pokrywa koszty leczenia i pielęgnacji, natomiast koszty wyżywienia i zakwaterowania pokrywa pacjent na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Wysokość opłaty miesięcznej dokonywanej przez pacjenta wynosi 250% najniższej emerytury, jednak nie więcej niż 70 % miesięcznego dochodu w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej. Opłata miesięczna ustalana jest na podstawie dokumentów stwierdzających wysokość dochodu świadczeniobiorcy i ustalana jest ponownie po każdorazowej zmianie dochodu pacjenta przebywającego w zakładzie.

Zakład Opiekuńczo- Leczniczy przeznaczony jest głównie dla pacjentów w zaawansowanym wieku :

 • W okresie rekonwalescencji po pobycie szpitalnym, z problemami z samoobsługą
 • Samotnych a jednocześnie chorych, ale nie wymagających leczenia szpitalnego, z przeciwwskazaniami do samotnego pozostawania w domu
 • Chorujących na przewlekłe owrzodzenia podudzi o charakterze naczyniowym –mieszkających na terenach wiejskich, nie posiadających niezbędnych urządzeń sanitarnych
 • Wymagających przez pewien czas opieki pielęgnacyjnej połączonej z możliwością dietetycznego żywienia i zabiegów z zakresu fizjoterapii
 • Samotnych, wymagających stałej opieki, dla pacjentów ze zmianami naczyniowymi w centralnym układzie nerwowym np. o podłożu miażdżycowym wymagających opieki pielęgnacyjnej, której z różnych przyczyn nie jest w stanie zapewnić rodzina.

Personel zakładu zapewnia następujące świadczenia zdrowotne :

 • Całodobowe kompleksowe działania pielęgnacyjne wynikające z diagnozy pielęgniarskiej
 • Opiekę lekarską
 • Usprawnianie ruchowe i działania fizjoterapeutyczne
 • Leczenie farmakologiczne
 • Konsultacje specjalistyczne
 • Badania diagnostyczne niezbędne w procesie terapeutyczno-leczniczym
 • Ustalenie i stosowanie diety , w tym żywienie dojelitowe i pozajelitowe
 • Terapię zajęciową
 • Edukacja zdrowotna- przygotowanie pacjenta i jego rodziny do samodzielnej opieki i pielęgnacji w warunkach domowych,

Do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego nie może być przyjęty pacjent z chorobą psychiczną oraz pacjent w terminalnej fazie choroby nowotworowej.

Procedurę przyjęcia i kwalifikowania do pobytu w ZOL określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r.(Dz.U.Nr 0 poz. 731)

Skierowanie do Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego w drodze decyzji , wydaje Prezes Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o przyjęcie do zakładu
 2. Wniosek o wydanie skierowania do zakładu
 3. Wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie
 4. Skierowanie do zakładu
 5. Aktualna decyzja organu emerytalno – rentowego
 6. Pisemne wyrażenie zgody na potrącanie należności ze świadczenia emerytalno – rentowego za pobyt w zakładzie.
 7. Skala Barthel

Pobyt w zakładzie trwa średnio 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dokonuje kolejnych przyjęć w oparciu o listę oczekujących. Czas oczekiwania na przyjęcie wynosi ok. 4-5 miesięcy.

Personel Zakładu Opiekuńczego – Leczniczego gwarantuje profesjonalne świadczenie usług zdrowotnych na rzecz swoich podopiecznych. Personel pielęgniarski posiada wieloletnie doświadczenie oraz kwalifikacje potwierdzone specjalistycznymi kursami w zakresie opieki długoterminowej oraz pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych. Nie ma żadnych ograniczeń w kontaktach w rodziną i bliskimi.

Wymagane dokumenty do pobrania: do pobrania

Informacja dla rodziny pacjenta przyjmowanego do ZOL: do pobrania