Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o.
 
  mniejsza czcionka   mniejsza czcionka większa czcionka   wysoki kontrast wysoki kontrast wysoki kontrast

Oferty pracy

Ogłoszenie aktualne

Zamość , dnia 29 września 2021 r.
O G Ł O S Z E N I E


Zamojski Szpital Niepubliczny Spółka z o.o. zatrudni lekarza w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym.
Zatrudnienie w dogodnej dla zainteresowanych formie ( umowa o pracę, umowa cywilnoprawna, kontrakt )

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 84 677 50 21
Ogłoszenie aktualne

Zamość , dnia 26 maja 2021 r.
O G Ł O S Z E N I E


Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. zatrudni lekarza specjalistę w zakresie pediatrii oraz lekarza kierującego Oddziałem Pediatrii.
Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie, bardzo dobre warunki pracy, dodatkowe możliwości rozwoju i podnoszenia kwalifikacji.
Zatrudnienie w dogodnej dla zainteresowanych formie ( umowa o pracę, kontrakt )

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 84 677 50 21
Ogłoszenie aktualne

Zamość , dnia 26 maja 2021 r.
O G Ł O S Z E N I E


Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. zatrudni lekarza specjalistę chorób wewnętrznych bądź hematologii do pracy w Oddziale Hematologii lub lekarza chcącego się specjalizować w dziedzinie hematologii w dogodnej dla zainteresowanych formie (umowa o pracę, umowa cywilnoprawna)

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 84 677 50 21
Ogłoszenie unieważnione z powodu braku kandydatów

Zamość , dnia 24 marca 2021 r.O G Ł O S Z E N I E
Prezes Zamojskiego Szpitala Niepublicznego spółka z o.o.
ogłasza konkurs na stanowisko
Ordynatora Oddziału Pediatrii


 1. Wymagania kwalifikacyjne stawiane kandydatom przystępującym do konkursu:
  1. Tytuł zawodowy lekarza oraz tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii
  2. Co najmniej 8-letni staż pracy w zawodzie lekarza w lecznictwie szpitalnym, w tym nie mniej niż 5 lat w oddziale pediatrii
 2. Wymagania dodatkowe
  1. doświadczenie w zarządzaniu zespołem
 3. Kandydaci zainteresowani udziałem w konkursie proszeni są o składanie ofert zawierających następujące dokumenty:
  1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem, z podaniem danych kontaktowych ( adres do korespondencji/ adres e-mail , numer telefonu)
  2. dyplom lekarza
  3. prawo wykonywania zawodu,
  4. dyplom specjalizacji
  5. przebieg pracy zawodowej,
  6. dokument potwierdzający wymagany staż pracy
  7. dokumenty potwierdzające dorobek naukowy i kwalifikacje zawodowe
  8. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska,
  9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie złożonej w toczącym się postępowaniu konkursowym na stanowisko ordynatora oddziału pediatrii Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o. w Zamościu".
  10. oświadczenie, że wszystkie dokumenty złożone w formie kserokopii są zgodne z oryginałem oraz zobowiązanie do udostępnienia do wglądu oryginałów dokumentów na wniosek Komisji Konkursowej.
 4. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 10 maja 2021 r. na adres:
  Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. ul. Peowiaków 1 , 22-400 Zamość
  lub osobiście w siedzibie Zarządu Spółki w Zamościu, przy ul .Kilińskiego 4, w Dziale Spraw Pracowniczych pok.213
 5. Na kopercie należy umieścić adnotację o treści: "Konkurs na stanowisko Ordynatora Oddziału Pediatrii"
 6. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
 7. O terminie i miejscu bezpośrednich spotkań kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
 8. Z kandydatem wybranym w drodze konkursu zostanie zawarta umowa o pracę lub umowa cywilno – prawna w zależności od preferencji kandydata, na warunkach ustalonych w drodze negocjacji.
 9. Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych ofert nastąpi w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
 10. Dodatkowych informacji dotyczących funkcjonowania Oddziału Pediatrii udziela Prezes Zarządu Spółki Mariusz Paszko, tel.84 677 50 10
 

Poczta szpitalna:

Aktualności
Konwent szpitali
Informacje o spółce
Historia
Oddziały / Działy
Ogłoszenia / Konkursy
Cennik usług
Zamówienia publiczne
Mapka szpitala
Projekty Unijne
Kontakt / Spis telefonów
Informacje dla Pacjentów
Biuletyn Informacji Publicznej
Nasi darczyńcy
Obowiązek informacyjny
Konferencje
Oferty pracy
Ankieta dla pacjentów
E-portal
Działania antykorupcyjne
System Zarządzania Jakością