Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o.
 
  mniejsza czcionka   mniejsza czcionka większa czcionka   wysoki kontrast wysoki kontrast wysoki kontrast

Oferty pracy

Ogłoszenie aktualne

Zamość , dnia 07 luty 2022 r.
O G Ł O S Z E N I E


Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. zatrudni lekarzy specjalistów chorób wewnętrznych, anestezjologii oraz lekarzy specjalistów z zakresu hematologii lub lekarzy chcących się specjalizować
Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie, bardzo dobre warunki pracy.

Zatrudnienie w dogodnej dla zainteresowanych formie ( umowa o pracę, kontrakt)

. Szczegółowe informacje:
 • numer telefonu: 84 677 50 21
 • adres poczty elektronicznej: jchodara@szpital.com.pl
 • Oголошення


  Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. найматиме лікарів.
  Ми пропонуємо привабливу заробітну плату та дуже хороші умови роботи.
  Детальна інформація польською мовою:
 • за телефоном: 84 677 50 21
 • Контактна електронна пошта: jchodara@szpital.com.pl


 • Оголошення про правила працевлаштування медичного персоналу в Польщі  Aб'яву


  Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. будзе наймаць лекараў.
  Мы прапануем прывабную зарплату і вельмі добрыя ўмовы працы.
  Падрабязная інфармацыя на польскай мове:
 • па тэлефоне: 84 677 50 21
 • Кантактны e-mail: jchodara@szpital.com.pl


 • Аб'ява аб правілах працаўладкавання медыцынскага персаналу ў Польшчы  Oбъявление


  Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. будзе наймет врачей.
  Мы предлагаем привлекательную заработную плату и очень хорошие условия труда
  Подробная информация на польском языке:
 • по телефону: 84 677 50 21
 • Связаться по электронной почте: jchodara@szpital.com.pl


 • Объявление о правилах трудоустройства медицинского персонала в Польше
  Ogłoszenie aktualne

  Zamość , dnia 29 września 2021 r.
  O G Ł O S Z E N I E


  Zamojski Szpital Niepubliczny Spółka z o.o. zatrudni lekarza w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym.
  Zatrudnienie w dogodnej dla zainteresowanych formie ( umowa o pracę, umowa cywilnoprawna, kontrakt )

  Szczegółowe informacje:
 • numer telefonu: 84 677 50 21
 • adres poczty elektronicznej: jchodara@szpital.com.pl

 • Ogłoszenie aktualne

  Zamość , dnia 26 maja 2021 r.
  O G Ł O S Z E N I E


  Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. zatrudni lekarza specjalistę chorób wewnętrznych bądź hematologii do pracy w Oddziale Hematologii lub lekarza chcącego się specjalizować w dziedzinie hematologii w dogodnej dla zainteresowanych formie (umowa o pracę, umowa cywilnoprawna)

  Szczegółowe informacje:
 • numer telefonu: 84 677 50 21
 • adres poczty elektronicznej: jchodara@szpital.com.pl

 • Ogłoszenie nieaktualne

  Zamość , dnia 26 maja 2021 r.
  O G Ł O S Z E N I E


  Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. zatrudni lekarza specjalistę w zakresie pediatrii oraz lekarza kierującego Oddziałem Pediatrii.
  Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie, bardzo dobre warunki pracy, dodatkowe możliwości rozwoju i podnoszenia kwalifikacji.
  Zatrudnienie w dogodnej dla zainteresowanych formie ( umowa o pracę, kontrakt )

  Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 84 677 50 21
  Ogłoszenie unieważnione z powodu braku kandydatów

  Zamość , dnia 24 marca 2021 r.  O G Ł O S Z E N I E
  Prezes Zamojskiego Szpitala Niepublicznego spółka z o.o.
  ogłasza konkurs na stanowisko
  Ordynatora Oddziału Pediatrii


  1. Wymagania kwalifikacyjne stawiane kandydatom przystępującym do konkursu:
   1. Tytuł zawodowy lekarza oraz tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii
   2. Co najmniej 8-letni staż pracy w zawodzie lekarza w lecznictwie szpitalnym, w tym nie mniej niż 5 lat w oddziale pediatrii
  2. Wymagania dodatkowe
   1. doświadczenie w zarządzaniu zespołem
  3. Kandydaci zainteresowani udziałem w konkursie proszeni są o składanie ofert zawierających następujące dokumenty:
   1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem, z podaniem danych kontaktowych ( adres do korespondencji/ adres e-mail , numer telefonu)
   2. dyplom lekarza
   3. prawo wykonywania zawodu,
   4. dyplom specjalizacji
   5. przebieg pracy zawodowej,
   6. dokument potwierdzający wymagany staż pracy
   7. dokumenty potwierdzające dorobek naukowy i kwalifikacje zawodowe
   8. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska,
   9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie złożonej w toczącym się postępowaniu konkursowym na stanowisko ordynatora oddziału pediatrii Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o. w Zamościu".
   10. oświadczenie, że wszystkie dokumenty złożone w formie kserokopii są zgodne z oryginałem oraz zobowiązanie do udostępnienia do wglądu oryginałów dokumentów na wniosek Komisji Konkursowej.
  4. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 10 maja 2021 r. na adres:
   Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. ul. Peowiaków 1 , 22-400 Zamość
   lub osobiście w siedzibie Zarządu Spółki w Zamościu, przy ul .Kilińskiego 4, w Dziale Spraw Pracowniczych pok.213
  5. Na kopercie należy umieścić adnotację o treści: "Konkurs na stanowisko Ordynatora Oddziału Pediatrii"
  6. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
  7. O terminie i miejscu bezpośrednich spotkań kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
  8. Z kandydatem wybranym w drodze konkursu zostanie zawarta umowa o pracę lub umowa cywilno – prawna w zależności od preferencji kandydata, na warunkach ustalonych w drodze negocjacji.
  9. Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych ofert nastąpi w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
  10. Dodatkowych informacji dotyczących funkcjonowania Oddziału Pediatrii udziela Prezes Zarządu Spółki Mariusz Paszko, tel.84 677 50 10
   

  Poczta szpitalna:

  Aktualności
  Konwent szpitali
  Informacje o spółce
  Historia
  Oddziały / Działy
  Ogłoszenia / Konkursy
  Cennik usług
  Zamówienia publiczne
  Mapka szpitala
  Obowiązek informacyjny
  Kontakt / Spis telefonów
  Informacje dla Pacjentów
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Projekty Unijne
  Projekty współfinansowane
  Konferencje
  Oferty pracy
  Ankieta dla pacjentów
  Dobry posiłek
  Działania antykorupcyjne
  E-portal
  System Zarządzania Jakością